Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 4
HAFİF-ORTA DÜZEYDEKİ AMBULATUAR PARKİNSON HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Gökşen GÖKŞENOĞLU1, Kürşat TOPAL2, Nurdan PAKER1, Derya BUĞDAYCI1, Nur KESİKTAŞ1
1İstanbul Physical Rehabilitation and Therapy Training and Research Hospital İSTANBUL
2Fizyotem Medical Center TRABZON
Giriş: Parkinson hastalığında (PH) D vitamini eksikliği sık görülen bir problemdir. Biz, ambulatuvar PH olan hastalarda 25-hidroksivitamin D [25(OH)D] düzeylerini ve ilişkili faktörleri araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışmaya idiyopatik PH olan 48 hasta (25 kadın, 23 erkek) dahil edildi. Serum 25(OH)D ve parathormon seviyelerine ek olarak son altı aydaki düşmeler kaydedildi. Hastalık şiddeti Hoehn Yahr skalası ile değerlendirildi. Kemik mineral yoğunluğu (KMY) L1-4 vertebra ve femur boyun bölgelerinden Dual-enerji X-ray absorbsiyometri ile ölçüldü.

Bulgular: Ortalama yaş 64.4±10.2 yıldı. Ortalama hastalık süresi 5.5±3 yıldı. Hoehn Yahr evresi medyan 2 (min-mak: 2-3) idi. Ortalama serum 25(OH)D seviyesi 27,35±9,83 ng/mL idi. Hastaların %54.1’inde D vitamini eksikliği veya yetersizliği vardı. Son 6 aydaki düşme oranı ise %41.7 idi. Düşmeler için medyan değer 1.5 (min-maks: 1-5) idi. Serum 25(OH)D seviyesi ile hastalık süresi, hastalık şiddeti, düşme sayısı ve serum parathormon düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon varken serum 25(OH)D seviyesi ile femur boyun KMY değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon bulundu. Çoklu doğrusal regresyon analizi, hastalık süresi ve düşme sayısının serum 25(OH)D düzeyinin önemli belirleyicisi olduğunu ortaya koymuştur. (Düzeltilmiş R2 = 0.54, F = 28.6, p<0,0001).

Sonuç: Bu çalışma, PH olan hastalarda hastalık süresi ve düşme sayısının düşük serum vitamin D düzeyi için temel belirleyiciler olduğunu , serum parathormon seviyesinin ve femur boyun kemik yoğunluğunun düşük serum D vitamini düzeyinden etkilenebileceğini düşündürmektedir. Keywords : Parkinson hastalığı; Kemik yoğunluğu; vitamin eksikliği; 25-hidroksivitamin D2; Osteoporoz