Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 2
GERİATRİK YAŞ GRUBU HASTALARDAKİ BAŞ AĞRISI ÖZELLİKLERİNİN ICHD-3 BETA SINIFLANDIRMA ÖLÇEĞİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
İrem YILDIRIM1, Eda DERLE ÇİFTÇİ2, Münire KILINÇ TOPRAK3
1Kafkas University, Faculty of Medicine, Neurology Clinic, Kars, Turkey
2Başkent University, Faculty of Medicine, Neurology Clinic, Ankara, Turkey
3Başkent University, Faculty of Medicine, Neurology Clinic, Ankara, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018240415 Giriş: 2011-2013 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hastanesi Nöroloji polikliniğine başvuran 65 yaş üstü hasta grubunun taranarak 3. Uluslarası Baş ağrısı Sınıflandırma ölçeğine göre sınıflandırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 126"sı kadın, 49"u erkek toplam 175 hasta tarandı. Önce primer ve sekonder baş ağrısı gruplarına ayrılarak, 3. Uluslararası Baş ağrısı sınıflandırma Ölçeği"ne göre kendi içlerinde alt grup baş ağrısı çeşitleri tanımlandı ve eşlik eden kronik hastalıkların birlikteliği incelendi.

Bulgular: Primer baş ağrısı grubunda hastaların %21.1"i migren, %39.4"ü gerilim tipi baş ağrısı, %51"i trigeminal nevralji olarak tanımlanırken, sekonder baş ağrısı grubunda %24.2"si hipertansiyon ilişkili, %18.2"si temporal arterite bağlı, %18.2 servikal patolojiye bağlı, %12.1 intrakraniyal kitleye bağlı başağrısı olarak tanımlanmıştır.

Sonuç: Bu çalışma geriatrik popülasyonda en sık görülen başağrısı tiplerinin saptanması için yapılmış olup, çalışmanın sonuçları, yaşlılarda hem primer hem sekonder baş ağrılarını değerlendirmede farkındalığı artırmak açısından önem taşımaktadır. Çalışmanın daha geniş hasta popülasyonu ile yapılması; bu grupta baş ağrısı etyolojisini oluşturan etkenlerin daha doğru bir oranda ortaya konulması açısından önemlidir. Keywords : Baş ağrısı; Migren; Gerilim baş ağrısı; Geriatri