Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 2
HEKİMLERİN YAŞLI İSTİSMARINA VE İHMALİNE BAKIŞ AÇISINI DEĞERLENDİREN BİR ÇALIŞMA
Berna ŞENEL ERASLAN1, İbrahim ERAY ÇAKI1, Beytullah KARADAYI1, Abdi ÖZASLAN1
1İstanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Forensic Medicine, İstanbul, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2018240416 Giriş: Bilim ve teknolojideki hızlı ilerleyiş, yaşam kalitesindeki artış, hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi dünyadaki yaşlı nüfusun artmasına yol açmıştır. Bu durum yaşlının istismar ve ihmal edilme riskini artırmaktadır. Bu çalışmada; hekimlerin yaşlı istismar ve ihmaline bakış açılarını değerlendirmek, bilgi ve yaklaşımlarını öğrenmek, konuya farkındalık kazandırmak, istismarın tespit edilmesi ile çözümüne yönelik öneriler sunulması hedeflendi.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, Türkiye"de kamu kuruluşu hastanelerinde ya da özel hastane ve muayenehanelerde görev yapan 524 gönüllü doktor üzerinde gerçekleştirildi. Ankette; hekimlere ait demografik özellikler, yaşlı istismarı ve ihmali konusunda aldıkları eğitimler, ihmal deneyimleri, tanıda izledikleri yollar, olguya yaklaşım ve ihmal konusundaki bilgi düzeylerini ölçen soruları içermektedir. Elde edilen veriler SPSS 21.0 istatistik programı kullanılarak tanımlayıcı istatistik ve grafik analizi ile değerlendirildi.

Bulgular: Mesleki uygulamaları sırasında hekimlerin %45.0"ı yaşlı istismarı ve ihmali ile karşılaştığını belirtti. En sık karşılaşılan tür %37.4 sıklık ile ihmal olarak tespit edildi. Yaşlı istismarı ve ihmali ile karşılaştığını belirtenlerin sadece %24.3"ü bu konuda resmi makamlara bildirimde bulunduğunu belirtti. Hekimlere adli olgu bildiriminde bulunmama nedenleri sorgulandığında ise en fazla işaretlenen seçeneğin %62.3 ile yaşlının zarar görebileceği endişesi olduğu görüldü.

Sonuç: Yaşlılara evde bakımın temin edilebilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, bu konuda aileler ekonomik açıdan desteklenmeli, konuya yönelik araştırmalar yapılmalı ve bu verilere dayalı olarak çözüm önerileri geliştirilmelidir. Keywords : Yaşlı İstismarı; Hekim; Yasal yükümlülük