Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 3
GERİATRİK HASTALARDA BRUSELLOZ: DAHA CİDDİ Mİ SEYREDER?
Şafak ÖZER BALIN1, Ayşe SAĞMAK TARTAR1, Ayhan AKBULUT1, Kutbeddin DEMİRDAĞ1
1Fırat University, Faculty of Medicine (Faculty Hospital), Department of Infectious Diseases , Elazığ, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2018344049 Giriş: Geriatrik popülasyonda enfeksiyon hastalıklarına karşı direnç azalmaktadır. Gecikmiş tanı ve kötü prognoz şikayetlerin genellikle yaşlılığın doğal sonuçları olarak kabul edildiğinden bu popülasyonda sık görülen sorunlardır. Bu nedenle tedavi ve takibi yapılan geriatri yaş grubundaki hastalarında brusellozun klinik ve laboratuvar özellikleri değerlendirildi. Literatürde benzer herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2012 ve Ekim 2017 tarihleri arasında, bruselloz tanısı konan ve hastaneye yatırılan 65 yaş üstü hastalar demografik özellikleri, klinik, epidemiyolojik ve laboratuar parametreleri açısından retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya 71 geriatrik hasta dahil edildi [29 erkek (%40.8) ve 42 kadın (%59.2)]. Yaş ortalaması 70.64±6.5 idi. Yirmi dört hasta akut, otuz hasta subakut ve dokuz hasta kronik bruselloz, sekiz hasta ise relapstı. En sık görülen semptomlar yorgunluk ve sırt ağrısıydı. En sık görülen klinik belirtiler organomegali ve ateşti. Wright ve Coombs test sonuçları ve kan kültürleri sırasıyla hastaların %76"sında, %22.5"inde ve %19.7"sinde pozitif idi. Fokal tutulum 36 (%50.7) hastada saptandı. En çok tercih edilen tedavi kombinasyonu, rifampisin/doksisiklin idi.

Sonuç: Bruselloz genel populasyondakilere göre geriatrik popülasyonda spesifik olmayan klinik bulgularla ortaya çıkabilir. Bu fark, özellikle bruselloz için endemik olan bölgelerde geriatrik hastaları tedavi ederken dikkate alınmalıdır. Keywords : Geriatri; Bruselloz; Komplikasyonlar; Prognoz