Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 3
ACİL SERVİSE BAŞVURAN GERİATRİK HASTALARDA 28 GÜNLÜK MORTALİTE TAHMİNİNDE "MODIFIED EARLY WARNING SCORE" VE "RAPID EMERGENCY MEDICINE SCORE"UN LAKTAT İLE KOMBİNASYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
Serkan DEMİRCAN1, Mehmet ERGİN1, Fatih TANRIVERDİ1, Çağrı Serdar ELGÖRMÜŞ1, Gülhan KURTOĞLU ÇELİK1, Ayhan ÖZHASENEKLER1, Şervan GÖKHAN1
1Ankara Yıldırım Beyazıt University, Emergency Department, Emergency Medicine, Ankara, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2018344050 Giriş: Acil servise başvuran 65 yaş üstü hastalarda mortalite tahmininde kullanılan Rapid Emergency Medicine Score, Rapid Emergency Medicine Score-Laktat, Modified Early Warning Score ve Modified Early Warning Score-Laktat skorlarının 28 günlük mortalite tahmini ve hastane yatışı tahmini açısından güvenilirliği ve kullanılabilirliğini araştırmak ve etkinliğini karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 29 Şubat-30 Nisan 2016 tarihleri arasında hastanemiz acil servisine başvuran 65 yaş ve üstü olan 1106 hasta dahil edildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 77.23±7.41 yıl ve %52.3"ü (n=578) kadındı. Hastane yatışı tahmininde ROC eğrisinin altında kalan alan Rapid Emergency Medicine Score, Rapid Emergency Medicine Score-Laktat, Modified Early Warning Score ve Modified Early Warning Score-Laktat için sırası ile 0.837, 0.918, 0.817, 0.927 (sırası ile p=0.001, p<0.001, p=0.002, p<0.001); 28 günlük mortalite açısından ROC eğrisinin altında kalan alan Rapid Emergency Medicine Score, Rapid Emergency Medicine Score-Laktat, Modified Early Warning Score ve Modified Early Warning Score-Laktat için sırası ile 0.659, 0.695, 0.647, 0.681 olarak hesaplandı (sırası ile p<0.001, p<0.001, p<0.001, p<0.001).

Sonuç: Çalışmamıza göre Rapid Emergency Medicine Score ve Modified Early Warning Score skorlama sistemleri geriatrik hastaların acil servisten hastane yatışı tahmini açısından güçlü; 28 günlük mortalite tahmininde orta kuvvette puanlama skorlarıdır. Rapid Emergency Medicine Score-Laktat ve Modified Early Warning Score-Laktat skorlarını skorlama sistemleri ise geriatrik hastaların hem acil servisten hastane yatışı hem 28 günlük mortalite tahmini açısından izole Rapid Emergency Medicine Score ve Modified Early Warning Score"dan daha güçlüdür. Keywords : Geriatri; Hospitalizasyon; Laktat; Mortalite; Yaşlı