Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 3
DEMANSLI HASTALARA BAKIM VERENLERDE BAKIM YÜKÜ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Sinan ASLAN1, Rukuye AYLAZ2
1Adıyaman University, School of Health Sciences, Department of Nursing, Adıyaman, Turkey
2İnonu University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Malatya, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018344061 Giriş: Bu araştırma demanslı hastalara bakım verenlerde oluşan bakım yükü ölçeğinin geliştirilmesi amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Metodolojik olarak planlanan bu çalışmaya Turgut Özal Tıp Merkezi Demans Polikliniğinde demans tanısı almış hastalara bakım veren 145 bakımveren alınmıştır. Literatür taraması sonucuyla oluşturulan 30 maddelik soru havuzu beş uzmana dil, içerik ve kapsam geçerliliği"ni değerlendirmek üzere sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda yapılan düzenlemeler sonrası 29 maddelik olan ölçek taslağı Kasım 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında uygulamaya başlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği ve ölçek alt boyutlarının belirlenmesi için faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığını değerlendirmek üzere madde analizi (madde toplam puan korelasyonu) ve Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı değerlendirilmiştir. Güvenirlik çalışması için zamana göre değişmezlik ilkesi için 30 gün sonra örnekleme tekrardan ulaşılmış ve test tekrar test yöntemi kullanılarak korelasyon katsayısı hesaplanmıştır.

Bulgular: Cronbach Alpha değeri .88 olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliği için açıklayıcı faktör analizi sonucunda bakım yükü ölçeği sosyal (7 madde); psikolojik (10 madde), fiziksel (4 madden) ve (3 mdde) olmak üzere dört faktörden oluşmaktadır. Alt boyutların Cronbach Alfa iç tutarlılık değerleri incelendiğinde sosyal alt boyutu için 0.85; psikolojik alt boyutu için 0,84; ekonomik alt boyutu için 0.74 ve fiziksel alt boyutu için 0.51 olarak saptanmıştır Yapılan faktör analizi sonucunda anket soruları 24 madde üzerinden değerlendirilmiştir. Ölçeğin zamana göre değişmezliği test-tekrar test analizi ile incelendiğinde her iki uygulama arasında fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05).

Sonuç: Demans hastalarına bakım verenlerde bakım yükünü ölçeği geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Keywords : Demans; Bakım yükü; Hemşirelik