Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 3
AFETLERDE YAŞLILARIN İNCİNEBİLİRLİĞİ: SİSTEMATİK DERLEME
Nurhan BAYRAKTAR1, Ümran DAL YILMAZ1
1Near East University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Nicosia, Kuzey Kıbrıs TC DOI : 10.31086/tjgeri.2018344062 Giriş: Afetler, bireylerin fiziksel, duygusal ve psikolojik sağlıkları üzerinde önemli etkilere sahiptir ve ölüm, yaralanma ve ekonomik kayıpların artmasına neden olur. Afetlerin olumsuz etkilerine karşı en incinebilir gruplardan biri yaşlılardır. Bu sistematik derlemenin amacı, yaşlı nüfusun afetlerde incinebilirliğine ilişkin ilgili çalışmalara genel bir bakış sunmaktır.

Gereç ve Yöntem: MEDLINE, Pub Med, Science direct, Scopus ve Cochrane kütüphaneleri kullanılarak 2000"den 2017 yılına kadar literatür araştırması yapıldı. Bu inceleme Eylül 2017"de gerçekleştirildi ve anahtar sözcükler "yaşlılar", "afetler", "incinebilir gruplar" idi. Toplam 29 araştırma makalesi, çalışmanın ana örneklemini oluşturdu.

Bulgular: Birçok çalışma afetlerde yaşlı bireylerin incinebilir olduğunu belirlemiştir. Bu çalışmaların sonuçları fiziksel etkilere, psikososyal etkilere, yer değiştirme travmasına ve etik konulara ilişkin ana temalara göre sunulmuştur.

Sonuç: Hızla yaşlanan nüfusa sahip ülkelerde, çok sayıda incinebilir yaşlı afet durumunda yardıma ihtiyaç duymaktadır. Birçok çalışma, bu incinebilir nüfusun sağlığının, afetler sonucunda sıklıkla ölümcül sonuçlara varabilecek şekilde kötüleştiğini rapor etmiştir. Afet planlaması, bu nüfusun bakım gereksinimlerine, bireysel psikososyal ihtiyaçlarına, yer değiştirme travmasına, ilaçlarına ve tıbbi gereksinimlerine yönelik stratejiler içermelidir. Keywords : Yaşlı; Afetler; İncinebilir gruplar; Afet planlaması