Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 4
GERİATRİ YAŞ GRUBUNDAKİ HASTALARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE TOTAL KOMORBİDİTE DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ
Neslihan GÖKÇEN1, İIke COŞKUN BENLİDAYI2, Ahmet KOCAER2, Sibel BAŞARAN2
1Çukurova University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Division of Rheumatology, Adana, Turkey
2Çukurova University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Adana, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018.59 Giriş: Vitamin D, anti-inflamatuvar, anti-tümör ve immünmodulatuvar etkileri nedeniyle; hipertansiyon ve serebrovasküler hastalıklar gibi, geriatrik popülasyonda sık görülen bazı sağlık problemlerinde önemli role sahiptir. Literatürde farklı hastalıklarda vitamin D eksikliğinin rolü gösterilmiştir. Ancak, birden fazla sağlık probleminin olduğu ileri yaş grubunda, vitamin D seviyesi ile komorbidite arasındaki ilişki net değildir. Bu çalışmada, yaşlı hastalarda, vitamin D seviyesi ile komorbidite arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma dizaynı kesitseldir. Son 3 ay içinde 25(OH)D seviyeleri bakılmış olan geriatrik hastalar (?65 yaş) uygunluk açısından değerlendirildi. Hastane veri tabanından ve telefon görüşmesi ile, hastaların demografik verileri ve 25(OH)D seviyeleri kaydedildi. Ayrıca, telefon görüşmesi ile hastaların komorbidite anketi dolduruldu. Geriatrik hastaların, komorbidite skoru, demografik özellikleri ve serum 25(OH)D düzeyi arasındaki korelasyon değerlendirildi.

Bulgular: Veri tabanında 65 yaş ve üzeri toplam 685 hastanın 25(OH)D seviyeleri mevcuttu. Bu hastalardan telefon aracılığıyla ulaşılabilen 211 hasta (169 kadın, 42 erkek) çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, 25(OH)D düzeyi ve komorbidite skoru için ortalama değerleri sırasıyla; 70.4±5.0 yıl, 16.8±9.2 ng/ml ve 11.3±4.7 idi. Yapılan korelasyon analizinde, serum 25(OH)D seviyesinin, komorbidite skoru ile orta-iyi derecede negatif korele olduğu tespit edildi (r=?0.503).

Sonuç: Geriatrik hastalarda düşük vitamin D düzeyleri total komorbidite durumu ile ilişkili bulunmuştur. Bu nedenle, vitamin D eksikliği yaşlı hastalarda komorbidite için bir risk faktörü olarak düşünülebilir. Keywords : Komorbidite; Geriatri; Vitamin D