Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 1
GERİATRİK İSTİSMAR ÖLÇEĞİ: TÜRKÇE"YE UYARLAMA, GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
Serap DAŞBAŞ1, Deniz KOÇOĞLU TANYER2, Nur Feyzal KESEN1
1Selcuk University, Faculty of Health Sciences, Department of Social Work, Konya, Turkey
2Selcuk University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Konya, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2019150578 Giriş: Bu çalışmada yaşlı istismarını belirlemek üzere geliştirilen "Geriatrik İstismar Ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu kolay ve tesadüfi örnekleme metotları kullanılarak ulaşılan, Türkiye"nin farklı illerinde ikamet eden, kendi evinde ya da yakınlarının (çocukları veya akrabalarının) evinde yaşayan 60 yaş üstü 776 yaşlı oluşturmaktadır. Geriatrik İstismar Ölçeği; fiziksel istismar, duygusal istismar, ihmal, ekonomik istismar ve cinsel istismar olmak üzere yaşlıya yönelik kötü muamelenin beş farklı türünü ölçmek üzere tasarlanmış ve 22 maddeden oluşan bir ölçektir. Ölçeğin Türkçe'ye uyarlanmasında, geçerlik için dil geçerliliği ve doğrulayıcı faktör analizi yapılırken; güvenirlik içinse iç tutarlılık ve madde analizlerinden yararlanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan 776 yaşlının 460'ı kadın (%59.3), 316'sı erkek (%40.7); yaş ortalaması 71.68'dir. Ölçeğin 22 maddesi üzerinde yapılan test sonucunda Cronbach Alpha değerinin 0.80, madde-toplam puan korelasyonlarının 0.27 ile 0.58 arasında değiştiği bulunmuştur.

Sonuç: Geriatrik İstismar Ölçeği beş farklı türde yaşlı istismarının belirlenmesi amacıyla Türk örnekleminde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır. Keywords : Yaşlı istismarı;Yaşlı; Uyarlama; Türkiye