Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 2
SOSYAL DAHİL OLMA ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Ayşegül ILGAZ1, Ayşe AKGÖZ1, Sebahat GÖZÜM1
1Akdeniz University, Faculty of Nursing, Department of Public Health Nursing, Antalya, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2019.88 Giriş: Bu çalışmada, sosyal dahil olma ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması ve geçerlik güvenilirliğinin test edilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Antalya"da yürütülen bu metodolojik araştırmaya 65 yaş ve üzeri toplam 230 yaşlı birey katılmıştır. Geçerlik bölümünde faktör yapı ve içerik geçerliliği kullanılmıştır. Sosyal dahil olma ölçeğinin güvenilirliğini belirlemek için içtutarlılık ve madde analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.894 bulunmuştur. Ölçek yüksek güvenilirlik göstermektedir. Madde toplam korelasyonu ise 0.28-0.70 arasında bulunmuştur. Kapsam geçerlik indeksi .97"dir. Üç faktöre yüklenen sosyal dahil olma ölçeğinin 18 maddelik faktör yükleri.40 ile.79 arasında değişmektedir ve varyansın %55.14"ünü açıklamaktadır.

Sonuç: Sosyal dahil olma ölçeği, yaşlılarda sosyal dahil olma düzeyini tanımlamak için güvenilir ve geçerli bir araç olarak bulunmuştur. Keywords : Sosyal katılım; Sosyalizolasyon; Yaşlı; Yalnızlık; Sonuçların tekrarlanabilirliği; Türkiye