Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 2
YOĞUN BAKIMDA TAKİP EDİLEN GERİATRİ YAŞ GRUBU HASTALARDA TRAKEOTOMİ
Cihangir DOĞU2, Selçuk KAYIR1, Güvenç DOĞAN1, Arzu EKICI AKDAĞLI1, Serhat ÖZÇIFTÇI1, Özgür YAĞAN1
1Hitit University, Erol Olçok Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Çorum, Turkey
2Hitit University, Erol Olçok Training and Research Hospital, Department of Critical Care, Çorum, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2019.90 Giriş: Yoğun bakım ünitelerinde, çok sayıda geriatri hastalarının mekanik ventilasyona bağlanmaktadır. Uzun süreli mekanik ventilasyonu bağlı hastalar yüksek mortalite göstermektedir. Bu geriatri yaş grubu hastalar, trakeotomiden büyük ölçüde faydalanabilir çünkü trakeotomi akciğer bakımını kolaylaştırır, hasta konforunu arttırır ve mekanik ventilasyondan kurtulmalarına yardımcı olur.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada mekanik ventilasyona bağlı toplam 70 geriatri yaş grubunda hasta alındı. Hastaların elektronik verileri, dosya kayıtları, yaş, cinsiyet, mekanik ventilasyon gereksinimi, Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi II skoru, entübasyon ve yoğun bakım ünitesinde kalma süresi, taburculuk durumu ve komplikasyonları incelendi.

Bulgular: Ortalama hasta yaşı 78.6±7.4 yıl ve ortalama Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi II skoru 27.0±5.9 idi. Ortalama 34.8±17 gün sonra trakeotomi yapıldı ve yoğun bakımda kalış süresi ortalama 94±54 gündü. Hastaların 1"inde majör (%1.4), üçünde (%4.2) minör kanama izlendi. Toplam 53 (%76) hasta öldü, 8 (%11) hasta taburcu edildi ve 9 (%13) hasta hala hastanede kaldı.

Sonuç: Geriatri yaş grubundaki hastaların yakınlarının trakeotomi yapma konusundaki isteksizliği, işlem süresini ve yoğun bakım ünitesinde kalma süresini etkilemektedir. Keywords : Yoğun bakım; Geriatri; Trakeotomi; Yapay solunum