Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 4
ALTMIŞ BEŞ YAŞ VE ÜZERİ METASTATIK PANKREAS KANSERİ HASTALARINDA BİRİNCİ SIRA ÜÇ FARKLI TEDAVININ KARŞILAŞTIRILMASI: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Derya KIVRAK SALİM1, MUSTAFA YILDIZ1
1University of Health Sciences, Antalya Education and Research Hospital. Medical Oncology Department, Muratpaşa/Antalya, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2020.116 Giriş:<7b> Yaşlı metastatik pankreas kanseri hastalarında ileri yaş, yandaş hastalık varlığı, yaşlı hastalar için kanıta dayalı klinik uygulama kılavuzlarının olmaması, hastanın kendi tercihi veya hekimin tercihi nedenleriyle daha az tedavi uygulanmaktadır. Bu hastalarda en az toksite ile en fazla etki gösterecek optimal ilk sıra tedavilerin tanımlanmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışmadaki amacımız yaşlı metastatik pankreas kanserli hastalarda üç farklı birinci sıra tedavi rejiminin etkinlik ve toksite açısından karşılaştırılması ve prognostik faktörlerin tanımlanmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya küratif cerrahi rezeksiyona uygun olmayan histolojik olarak doğrulanmış metastatik pankreatik adenokarsinomlu 65 yaş ve üstü hastalar dahil edildi.Metastatik pankreas kanseri olan yaşlı hastalarda FOLFIRINOX (Grup A, 16 hasta), sisplatin-gemsitabin kombinasyon tedavisi (Grup B, 16 hasta) ve gemsitabin monoterapisinin (Grup C, 15 hasta) etkinlik ve toksisite profilleri retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Gruplar arasında hastalık kontrol oranları, genel sağkalım ve progresyonsuz sağkalım açısından fark izlenmedi. Yaş, primer tümör rezeksiyonu , tümör gradı ve ikinci basamak kemoterapinin kullanımı; genel sağkalım (OS) üzerine etkili bağımsız prognostik faktör olarak bulunmadı. Daha genç yaş <70 p=0.028) ve sisplatin-gemsitabin kemoterapisi kullanmak (p=0.011) OS üzerine etkili pozitif prognostik faktör, karaciğer tutulumu ise OS üzerine etkili negatif prognostik faktör olarak izlendi (p=0.046).Grupların toksisiteleri birbirinden farklı değildi, ancak hastaneye yatış FOLFIRINOX grubunda istatistiksel olarak daha yüksek olduğu belirlendi.

Sonuç: Çalışma, hastalık kontrol değerleri ve advers olaylar açısından üç rejim arasında bir fark olmadığını ortaya koydu; ancak yaşlı pankreas kanseri hastalarında sisplatin / gemsitabin kombinasyonu ile genel sağ kalım artışı gösterildi. Keywords : Pankreas kanseri; Tedavi; Geriatri