Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 4
YAŞLI HASTALARDA AÇIK GLOB YARALANMALARININ ÖZELLİKLERİ
Emine DOĞAN1, Nilgün AKSOY1, Erkan ÇELIK1, Sibel ALIŞAN1, Burçin ÇAKIR1, Sedat ÖZMEN1
1Sakarya University, Medical Education and Research Hospital, Eye Clinic, Sakarya, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2020.120 Giriş: Açık glob yaralanması (AGY) olan geriatrik hasta grubunda klinik özeliklerin, sonuçların ve prognozu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 2014-2018 yılları arasında AGY nedeniyle takip edilen 65 yaş ve üstü (geriatrik grup) ve 20-64 yaş aralığındaki (erişkin grup) hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, travma nedeni, tipi, zonu, başlangıç görme keskinliği, klinik bulguları, cerrahi prosedürleri, son görme keskinliği ve ek bulguları incelendi ve gruplar arasında karşılaştırıldı. Korelasyon analizi için Spearman/Pearson korelasyon ve Student T testi; sonuç görme keskinliğini etkileyen risk faktörlerini belirlemek için çoklu lineer regresyon modeli kullanıldı.

Bulgular: Geriatrik grupta yer alan 23"ü erkek, 11"i kadın 34 hastanın yaş ortalaması 70.5±8.5 iken; erişkin grupta yer alan 30"u erkek, 4"ü kadın 34 hastanın yaş ortalaması 38.8±10.9 idi (p<0.001). Geriatrik grupta glob rüptürü (25 hasta, %73.5) daha sıkken; erişkin grupta penetran travma (23 hasta, %67.6) daha sıktı (p=0.001). En sık görülen travma nedeni geriatrik grupta düşme (%29.4) iken, erişkin grupta metal objelerdi (%32.3). Geriatrik ve erişkin grupta başlangıç görme keskinliği sırasıyla 0.037±0.10 ve 0.29±0.31 iken (p<0.001); ortalama okuler travma skoru (OTS) değeri ise sırasıyla 50.3±14.5 ve 64.7±16.7 idi (p=0.001). Sonuç görme keskinliği geriatrik ve erişkin grupta sırasıyla 0.16±0.24 ve 0.55±0.36 olup; geriatrik grupta belirgin olarak daha düşüktü (p<0.001). Her iki gruptada başlangıç görme keskinliği ile son görme keskinliği arasında belirgin bir korelasyon mevcuttu (p1=0.005, r1=0.487; p2<0.001, r2=0.730). Geriatrik hastalarda prognozu etkileyen faktörler yaş, başlangıç görme keskinliği ve OTS değeri ve travma tipi idi.

Sonuç: Geriatrik hasta grubundaki AGY bazı demografik, klinik ve prognostik özellikleriyle erişkin hastalara göre belirgin farklılıklar göstermektedir. İleri yaş, düşük başlangıç görme keskinliği ve OTS değeri, glob rüptürü varlığı geriatrik grupta düşük sonuç görme keskinliği için risk faktörleridir. Keywords : Geriatri; Göz travması; Prognostik faktörler