Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 4
YETMİŞ YAŞ VE ÜZERİ MEME KANSERLİ YAŞLI KADINLARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE SAĞKALIM
Özlem MERMUT1, Berrin İNANÇ1
1University of Health Sciences Istanbul Training and Research Hospital, Radiation Oncology, Fatih/İstanbul, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2020.121 Giriş: Meme kanseri olan geriatrik hastaların tedavisinde, her hasta kendi hastalığına, performans durumuna ve biyolojik yaşına göre tedavi edilmelidir. Bu çalışmada, meme kanserli, ?70 yaş ve üstü yaşlı kadınlarda sağkalımı etkileyen prognostik faktörleri araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 2011-2017 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi kliniğine başvuran, yaşları ?70 ve üstünde olan toplam 148 kadın hasta değerlendirildi.

Bulgular: Yaş (p<0.001), tümör çapı (p<0.001), ameliyat edilebilme (p<0.001), tümör evresi (p<0.001), lenfovasküler invazyon varlığı (p=0.045), östrojen reseptörü pozitifliği (p=0.002), progesteron reseptör pozitifliği (p=0.046), metastaz varlığı (p<0.001), Ki 67 ? 14 oranı (p=0.035), Charlson komorbidite indeksi (p=0.005) ve radyoterapi uygulanabilirliği (p=0.023) genel sağkalım ile anlamlı olarak ilişkiliydi. Çok değişkenli cox regresyon analizi yaş (HR=1.126, 95% CI=1.048?1.210, p<0.001), östrojen reseptör pozitifliği (HR=3.701, 95% CI=1.286?0.652, p=0.015) ve metastaz varlığının (HR=0.210, 95% CI=0.051-0.863, p=0.030) bağımsız prognostik faktörler olduğunu gösterdi.

Sonuç: Klinik deneyimlerimize göre, yeni teşhis edilmiş meme kanseri olan sağlıklı yaşlı kadınlar için tedavi yaklaşımı; cerrahi, aksiller değerlendirme, radyoterapi ve sistemik adjuvan tedavi (tümör özelliklerine ve nüks riskine bağlı olarak) yani genç kadınlardakine benzerdir. Yaşlı meme kanseri hastalarında ER pozitifliği, uzak metastaz olmaması ve yaşın 79"dan daha genç olması sağkalımı olumlu etkileyen, bağımsız prognostik faktörler olarak tespit edilmiştir. Keywords : Meme kanseri; Sağkalım; Prognoz; Yaşlı