Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 4
MALIGNITE TANISI OLMAYAN GERIATRIK HASTALARIN PALYATIF BAKIM ÜNITESINE YATIŞ LABORATUAR DEĞERLERI ILE MORTALITENIN ILIŞKISI
Mehmet SARGIN1, Huzeyfe Feyyaz DEMİREL2
1Selcuk University Faculty of Medicine, Anesthesiology and Reanimation Department, Konya, Turkey
2Isparta City Hospital, Anesthesiology and Reanimation Department, Isparta, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2020.122 Giriş: Yaşlı popülasyonda küresel bir artışla birlikte, palyatif bakım üniteleri (PBÜ) ihtiyacı da artmaktadır. Ayrıca, bu hastalarda prognozun belirlenmesi önemlidir. Bu nedenle, bu çalışmada malignite tanısı olmayan geriatrik hastalarda PBÜ"ye giriş sırasındaki biyobelirteçler ile mortalite arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 01.03.2017 ve 31.03.2018 tarihleri arasında Isparta Şehir Hastanesi PBÜ"de yatan hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Üniteye giriş sırasındaki yaş, cinsiyet, nötrofil, lenfosit ve trombosit sayısı, ortalama trombosit hacmi ve C-reaktif protein ve albümin değerleri değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların ortanca yaşı 81 (çeyrekler arası aralık: 73-87) idi ve hastaların % 58.5"i (n=76) kadındı. Hastaların mortalite oranı % 21.5 (n=28) idi. <3.5 g/dL"lik bir albümin değeri (Odds oranı=35.40, %95 güven aralığı (CI)=4.86?257.65 ve p<0.001) bağımsız bir risk faktörü olarak belirlenmiştir. Mortalite oranını tahmin etmek için yapılan ROC çözümleme analizine göre albümin cut-off değeri, sırasıyla% 89 ve% 92 olarak duyarlılık ve özgüllük değerleri ile 3,5 g / dL idi. Pozitif ve negatif prediktif değerler ve pozitif ve negatif olabilirlik oranı değerleri sırasıyla 0.75, 0.96, 11.38 ve 0.12 idi (eğri altındaki alan=0.937 ve% 95 CI=0.880-0.994, p<0.0001).

Sonuç: Albumin değerleri, malignite tanısı almayan geriatrik PBÜ hastalarının prognozunu etkili bir şekilde öngörebilir. Keywords : Palyatif bakım; Geriatri; Mortalite; Serum Albumin