Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 4
ACİL SERVİSE BAŞVURAN YAŞLI HASTALARDA DÜŞME VE DÜŞME KORKUSU İLE İLİŞKİLİ ETMENLER
Sumru SAVAŞ1, Sinan YENAL2, Fehmi AKÇIÇEK1
1Ege University, School of Medicine, Department of Internal Medicine, Section of Geriatrics, Izmir, Turkey
2Dokuz Eylül University, Health Care Services Vocational School, Department of Paramedics, Izmir, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2020.125 Giriş: Bu çalışma, acil servise başvuran yaşlı hastalarda düşme korkusu ile düşme nedenli başvuruları ve ilişkili faktörleri araştırmak amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırmanın evreni, 2015 Ağustos ayı içerisinde acil servise başvuran 65 yaş ve üstü hastalardan oluşmuştur. Başvuru sonuçları, fonksiyonel durum, son bir yılda denge ve yürüme sorunu ile düşme nedenli acil servise başvuru ve sosyodemografik verileri içeren ölçme aracı eğitim alan anketör tarafından acil serviste hasta ve/veya hasta yakınları ile yarı yapılandırılmış görüşme yolu ile doldurulmuştur. Lojistik regresyon analizi uygulanmıştır.

Bulgular: Acil servise başvurarak çalışmaya alınan 555 hastanın %12.6"sı düşme şikayeti ile gelmiştir. Huzurevinde yaşama, düşme korkusu ve son bir yıl içinde düşme nedeni ile acil servise başvurmuş olma düşme ile başvuru ile ilişkili bulunmuştur. Düşme korkusu, çalışmaya alınan yaşlıların %22.2"sinde tespit edilmiş olup; kadın cinsiyet, medeni durum, düşme durumu ve daha iyi fonksiyonel durum ile ilişkili bulunmuştur.

Sonuç: Acil servise başvuran yaşlılarda; düşme ve düşme korkusu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Düşme korkusunun düşme üzerine etkisini daha iyi anlamak için prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. Keywords : Düşme; Acil Servis; Düşme Korkusu; Yaşlı