Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 3
YAŞLI HASTALARDA ANEMİ SIKLIĞI VE MORFOLOJİK OLARAK DAĞILIMI
Erkan ÇOBAN, Mete AKIN, Ali AYKUT, Ayşen TİMURAĞAOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya. Bu çalışmada, yaşlı bir hasta grubunda anemi sıklığını saptamayı ve aneminin morfolojik olarak dağılımını değerlendirmeyi amaçladık. Çalışmaya Ocak 2000-Aralık 2003 tarihleri arasında İç Hastalıkları Polikliniğimize başvuran toplam 2100 yaşlı (65 yaş ve üstü) hasta alındı. Tüm hastaların anamnez ve sistemik muayenelerinden sonra hemogramları değerlendirildi. Erkek hastalar için hemoglobin değerinin 13 gr/dl, kadın hastalar için 12 gr/dl’den düşük saptanması anemi olarak kabul edildi. Anemisi olan tüm hastaların periferik yaymaları değerlendirildi (son 3 ay içinde transfüzyon veya hematinik ilaç kullanım öyküsü olan 20 hastada aneminin morfolojik değerlendirilmesi çalışmaya dahil edilmedi). Çalışma populasyonumuzda anemi sıklığı % 30.5 (n=650) olarak saptandı. Bunların ortalama yaşı 68.5±8.1 yıl olup, 370’i (% 56.9) erkek, 280’i (% 43.1) kadındı. İkiyüzseksenüç hastada (% 44,9) mikrositik (MCV<80 fl), 278 hastada (% 44.1) normositik (MCV: 80-102 fl), 56 hastada (% 8.9) makrositik (MCV≥103 fl) ve 13 hastada (%2.1) dimorfik anemi saptandı. Sonuç olarak, yaşlı hastalarda anemi önemli bir sağlık sorunu olup anemisi olan yaşlı hastalar, eti-yolojik yönden ayrıntılı incelenmelidir. Keywords : Anemi, Yaşlı hasta, Sıklık, Morfolojik dağılım