Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 3
ACİL SERVİSE KARIN AĞRISIYLA BAŞVURAN YAŞLI HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Polat DURUKAN, Yunsur ÇEVİK, Mustafa YILDIZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı ELAZIĞ Giriş: Geriatrik yaş grubunun karın ağrısı sebebiyle acil servis (AS) başvuruları hakkında bilgiler sınırlıdır. Değişen anatomik özellikler, atipik semptom ve fizik muayene bulguları yanılgılara neden olabilmektedir. AS’lerde teşhis ve tedavideki gecikmeler mortalite ve morbidite oranının artmasına neden olabilir.

Hastalar ve Yöntem: Çalışma Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi (FÜTF) AS’ye Ocak- Aralık 2003 tarihleri arasında karın ağrısı şikayetiyle başvurmuş 65 yaş ve üzerindeki hastaların dosyalarının retrospektif olarak taranmasıyla yapılmıştır.

Bulgular: Çalışma 106 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Erkek/kadın oranı 0.82’dir. Çalışma döneminde tüm AS başvurularının %13.3’ünü, karın ağrısıyla yapılan AS başvurularının %13.5’ini 65 yaş ve üzeri hastalar oluşturmuştur. Ağrının başlamasından sonra hastaneye başvuru süresi ortalama 97.10±160.8 saatti. Karın ağrısına en sık eşlik eden şikayetler bulantı ve kusma idi. AS’de 24 hastada (%22.6) tespit edilen akut kolesistit ve/veya kolelitiyazis en çok rastlanan patoloji olarak belirlenmiştir. Hastaların %63.2’sine hastaneye yatış yapılmış ve yatan hastaların %47.8’ine cerrahi tedavi uygulanmıştır. Mortalite oranı %11.9 olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Karın ağrısıyla acil servise başvuran yaşlı hastalarda cerrahi hastalıkların insidansı oldukça yüksektir. Yaşlı hastalarda atipik başvurular sık olduğundan kapsamlı anamnez, dikkatli fizik muayene ve görüntüleme yöntemlerinin etkin kullanımına özen gösterilmeli, erken cerrahi konsültasyon planlanmalıdır. Keywords : Acil servis, Yaşlı hasta, Karın ağrısı