Turkish Journal of Geriatrics 2000 , Vol 3, Issue 1
Yaşlıda Medikal Ve Dental Hikaye İle Ekstraoral, İntraoral Ve Dental Muayene Bulguları
Hakan UZUN, Haviye ÇELENLİGİL NAZLIEL
Hacettepe Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı Ankara Bu araştırma; 65 yaş ve üzeri bireylerde, ekstraoral, intraoral ve dental bulguları saptamak ve bu bulguların, çalışmaya alınan bireylerin medikal ve dental hikayelerinden elde edilen bilgilerle ilişkisini incelemek amacıyla planlandı. Sonuçlar, ayrıca, orta yaşlı bireylerden oluşan kontrol grubundan elde edilen değerlerle karşılaştırıldı. Çalışmada geriatri grubunu; 105 birey, kontrol grubunu ise, 35-45 yaş arası 30 birey oluşturdu. Çalışmaya alınan tüm bireylerden detaylı medikal ve dental hikaye alındı. Ekstraoral muayenede deri ve TME incelendi. Intraoral muayenede mukozal lezyonlar, materia alba birikimi, halitozis, atrizyon ve bruksizm ile sabit ve/veya hareketli protez kullanımı açısından inceleme yapıldı. Ayrıca, her birey için eksik diş sayısı ile dişeti çekilmesi ve sabit restorasyonu (kron-köprü) bulunan diş sayısı yüzde olarak hesaplandı. Yaşlı bireylerin %59'u, kontrol bireylerinin ise %23.3'ü sürekli ilaç kullanmaktaydı. Geriatri grubunda en sık rastlanan sorun, kardiyovasküler hastalıklar (%56.1), kontrol grubunda ise, endokrinal hastalıklardı (%13.3). Yaşlı bireylerin %77.1'inin dişlerini hiç fırçalamadığı öğrenildi. Orta yaşlı grupta ise bu oran, %33.3 olarak saptandı. Hiperpigmentasyon alanlarına, geriatrik bireylerde, ortayaşlı kontrol bireylerine kıyasla daha sık rastlandı. Benzer şekilde, oral mukozal lezyonlar, materia alba birikimi ve halitozis geriatri grubunda daha sık karşılaşılan klinik bulgulardı. Dental muayene sonuçları; yaşlıda atrizyon, dişeti çekilmesi, diş kaybı ve sabit ve/ veya hareketli protez kullanımının, orta yaşlı kontrol bireylerine kıyasla önemli oranda yüksek olduğunu gösterdi. Bulgularımız, kötü ağız hijyeni ve profesyonel bakım eksikliğinin, yaşlıda bir dizi ağız ve diş sağlığı sorununa temel teşkil edebileceğine işaret etmektedir. Yaşlı bireylerde, ağız hijyeni motivasyonu ve düzenli kontrollerle, mevcut dentisyonun, mukozal dokuların ve dolayısıyla da genel sağlığın korunabileceği kanısındayız. Keywords : Yaşlı, Ağız sağlığı, Dişler, Dişeti, Protez,