Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 3
YAŞLI HASTALARDA GÖRÜLEN DERİ HASTALIKLARI
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ELAZIĞ Giriş: Yaşlılardaki deri hastalıkları ve bu hastalıkların prevalansı ile ilgili az sayıda çalışma vardır. Bu çalışmada bölgemizdeki yaşlı hastalarda görülen deri hastalıkları ve bunların sıklığını tespit etmeyi amaçlanmıştır.

Yöntem ve Gereç: Dermatoloji polikliniğine Ocak 2005-Ocak 2007 tarihleri arasında başvuran ve yaşları 60 ve daha yukarı olan 270 hastanın dosyaları yaş, cinsiyet, dermatolojik muayene ve tanı bilgileri retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastalardan 148'i (%54.8) erkek, 122'si (%45.2) kadındır. Tespit edilen deri hastalıkları sekiz grupta incelenmiştir. İnfeksiyöz dermatozlar (%29.8), immünolojik deri hastalıkları (%24.8), inflamatuar deri hastalıkları (%15.2) hastalarda en sık saptanan deri hastalıklarıdır. Deri tümörleri (%11.8), pruritus (%7.5), enfestasyonlar (%2,6), UV nedeniyle oluşan dermatozlar (%2.6) ve diğer hastalıklar (%5.9) tespit edilmiştir.

Sonuç: Çalışmada yaşlılarda en sık görülen deri hastalıkları; enfeksiyöz dermatozlar, immünolojik ve enflamatuvar deri hastalıklarıdır. Bir kısmı acil dermatozlar arasında yer alan bu hastalıkların, bölgemizdeki yaşlılar için önemli bir sağlık sorunu olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Keywords : Yaşlı, Deri hastalıkları, Hasta