Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 1
İZMİR HUZUREVLERİNDEKİ YAŞLILARDA FEKAL İNKONTİNANS SIKLIĞI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
1Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, MANİSA
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı İZMİR
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı, İZMİR
Giriş: Bu çalışmada amaç, fekal inkontinans sıklığı açısından yüksek riskli bir grup oluşturduğu düşünülen yaşlılarda, fekal inkontinans görülme sıklığı ve yaşlıların yaşam kalitesi üzerine etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, Eylül 2006-Kasım 2006 tarihleri arasında İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı üç huzurevinde yaşayan yaşlılardan seçilmiş toplam 304 kişilik örneklem ile yürütülmüştür. Araştırma verileri ülkemiz için geçerlilik ve güvenilirliği belirlenmiş olan “Fekal İnkontinans Yaşam Kalitesi Ölçeği (FİYKÖ), Fekal İnkontinans Ciddiyet İndeksi (FİCİ)” sosyodemografik özellikler ve barsak alışkanlıklarıyla ilgili maddeleri içeren soru formu kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Huzurevlerindeki yaşlıların %9.5'i fekal inkontinans tanımlamaktadır. FİYKÖ'nün depresyon/benlik algısı (12.5±4.6) ve utanma (4.2±2.6) ile ilgili alt ölçek puanlarının düşük çıkması nedeniyle, yaşlıların en çok psikososyal durumlarının olumsuz etkilendiği görülmüştür. Yaşlıların, FİYKÖ'nün depresyon/benlik algısı ve utanma alt ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları ile FİCİ'den almış oldukları puan ortalamaları arasında da anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (r=-0.8 p<0.05; r=-0.9 p<0.05).

Sonuç: Fekal inkontinans yaşlıların sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Dışkı kaçırma tipi ve sıklığı ne boyutta olursa olsun yaşlı bireylerin fiziksel, sosyal, hijyenik ve psikolojik yönden kendilerini iyi hissetmeleri için bu konuda yaşlılara destek sağlanmalıdır. Keywords : Fekal inkontinans, Yaşam kalitesi, Yaşlı bireyler, Huzurevi