Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 2
CİDDİ OSTEOPOROZDA POSTURAL DEFORMİTELERİN SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, ANKARA
2 Ankara Güven Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ANKARA
Giriş: Osteoporoz (OP), kemik kırılganlığında ve kırık riskinde artış ile karakterize sistemik bir iskelet sistemi hastalığıdır. Tanımlanan kırıklar içinde en sessiz olanlar postural bozukluklara yol açan vertebral fraktürlerdir. Daha önce OP ile pulmoner fonksiyonların ilişkisi çalışılmış olsa da bu OP ciddiyetine dayandırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, postmenopozal OP hastalarında, OP ciddiyeti ve postural deformiteler ile pulmoner fonksiyon testlerinin ilişkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya postmenopozal OP tanısı almış 70 kadın hasta dahil edilmiştir. Hastaların tüm demografik, klinik ve antropometrik özellikleri kaydedilmiştir. Postural deformiteleri tanımlamak ve vertebral fraktürleri tanımlayabilmek için dorsal ve lomber lateral vertebra grafileri çekilmiştir. Kemik mineral dansitometri çift enerjili x-ışınlı absorbsiyometri kullanarak lomber ve proksimal femur ölçümleri yapılmıştır. Solunum fonksiyon testleri Vmax 29 kullanılarak ölçülmüştür.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 70 kadın hastanın yaş ortalaması 68±4.6 yıl, OP tanı süresi54.8±42.9 aydır. Sonuçlarımıza göre tanı süresi altı yıldan az olan, dorsal kifoz ölçümü 40 derecenin altında olan ve Genant spinal deformite skoru düşük olan hasta grubunun daha iyi pulmoner fonksiyon test sonuçları mevcuttu ve bu farklılık istatistiksel olarak da anlamlıdır (p<0.05).

Sonuç: Ciddi olarak tanımlanan OP postural deformiteler ile güçlü ilişkiye sahiptir. Postural deformite, kas güçsüzlüğü ve dengesizliği torasik kafesi etkileyerek pulmoner disfonksiyona neden olur. OP hastaları, günlük yaşamları içinde respiratuar disfonksiyon semptomları tanımlamazlar. Bunun sebebi genellikle yaşam tarzlarının mevcut durumlarını maskelemsinden kaynaklanır. Bu nedenle, OP takibi pulmoner fonksiyonlarının değerlendirilmesini de içermelidir. Keywords : Osteoporoz, Kifoz, Vertebral kırıklar, Solunum fonksiyon testi