Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 4
ALTMIŞ YAŞ ÜSTÜ VE ALTI ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA HASTALIK AKTİVİTESİ VE YAŞAM KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği ANKARA
2Başkent Üniversitesi, Medikososyal Sağlık Merkezi ANKARA
Giriş: Bu çalışmanın amacı 60 yaş üstü ve altı romatoid artrit (RA) hastalarında hastalık aktivitesinin ve yaşam kalitesinin karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 60 yaş altı 115, 60 yaş ve üstü 51 toplam 161 hasta RA'lı hasta alındı. Hastalık aktivitesi DAS 28 skoru ile yaşam kalitesi Genel Sağlık Sorgulaması (HAQ) ve Kısa-Form 36 (SF-36) ile değerlendirildi. Ağrı, hastanın ve doktorun hastalığı genel değerlendirimi 10 cm'lik Görsel Analog Skala (VAS) ölçüldü.

Bulgular: Çalışmaya katılan 60 yaş altı 90 (%78,2 ) kadın, 25 (%21,7) erkek hastanın yaş ortalaması 46.12±9.39 yıl (22-59 yıl), altmış yaş üstü 43 (%84.3)'ü kadın, 8 (%15.7)'i erkek 51 hastamızın ise yaş ortalamaları 66.72±5,18 yıl (60-81 yıl) idi. İki grup arasında; DAS 28 skorları (p=0.036), HAQ skorları (p=0,002) ve SF 36 fiziksel sağlık (p=0.034) ve fiziksel fonksiyon (p=0.001) alt gruplarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı.

Sonuç: RA yaşam kalitesini her yönü ile etkileyen bir hastalıktır. İleri yaş grubunda RA'li hastalarda yaşam kalitesi özellikle fiziksel yönden daha fazla etkilenmektedir. İleri yaş grubunda olan hastaların tedavileri planlanırken, komorbidite, çoklu ilaç kullanımı ve benzeri durumların yanında, hastalık aktivitesinin daha yüksek ve yaşam kalitesi skorlarının daha kötü olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Keywords : Romatoid artrit, Hastalık aktivitesi, Yaşam kalitesi, İleri yaş