Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 1
İRAN'IN KUZEY BÖLGESİNDE YAŞLI NÜFUSUN SAĞLIK HİZMETİ KULLANIM DURUMU
Guilan University, Community Medicine RASHT, İRAN Giriş: Uzayan yaşam süresi yaşlı nüfusun artışıyla sonuçlanmıştır ve bütün sağlık sistemlerindeki stratejik politikalar sağlığın korunması davranışı ve davranışı etkileyen faktörlere dayanmalıdır.

Gereç ve Yöntem: Guilan kırsal bölgesinde 2968 evden oluşan kesitsel çalışmada aile reisi veya 15 yaş üstündeki bireyler anket formu ile değerlendirildi. Anket formu demografik veriler, sağlık hizmeti gereksinimi ve son ayda sağlık hizmeti kullanımına yönelik bölümleri içermekteydi.

Bulgular: Bu çalışmada 12086 kişi ile görüşüldü (ortalamaya ait büyüklüğü 4.7). 1624 kişi (%13.4) yaşlı idi. Son ay içinde 422 kişide en az bir sağlık sorunu olmuştu. 24 kişi (%5.7) sağlık hizmetine gereksinim duymamıştı. 2 (%1.2) kişi kendi kendini tedavi etmişti. Sağlık hizmeti %46.8 sıklıkla özel kliniklerden alınmıştı. Sağlık merkezlerine başvuru nedenleri arasında kas iskelet sistemi ağrıları %24.4 oranı ile ilk sırada yer almaktaydı.

Sonuç: Yaşlı grubun sağlık hizmeti kullanımı diğer yaşlara göre iki kat daha fazla idi. Bu durum sağlık sistemlerinin gelecek planlarında gözönünde bulundurulmalıdır. Keywords : Sağlık sistemi, Kırsal, Yaşlı, Sağlık