Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 1
ERZİNCAN HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA DEPRESYON VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik, ERZİNCAN Giriş: Bu araştırma Erzincan il merkezinde bulunan huzurevinde yaşayan 65 yaş ve üzerindeki bireylerin depresyon düzeylerini ve etkileyen faktörleri incelemek amacı ile yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel özellikte olan bu araştırmanın evrenini Erzincan il merkezinde bulunan 100.Yıl Atatürk Huzurevinde kalan 65 yaş ve üzeri bireyler oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, 2006 Aralık ayında huzurevinde kalan iletişime açık, çalışmaya katılmaya gönüllü bireyler (n=60) araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından oluşturulan tanımlayıcı form ve Yaseve ve arkadaşları (1983) tarafından geliştirilen Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) ile bireylerle yüzyüze görüşülerek toplanmıştır Ölçeğin ülkemizdeki geçerlilik ve güvenirlik çalışması Ertan ve ark (1997) tarafından yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, yüzdelik hesapları, korelasyon, Kruskal Wallis, Mann Withney-U testleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Cinsiyet, kronik hastalık varlığı, huzurevinden memnun olma, bir yakını tarafından ziyaret edilme, huzurevinde yaşayan bireylerle ilişki ve sağlığı algılama durumları ile depresyon görülmesi arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05, p<0.01).

Sonuç: Verilerin değerlendirilmesi sonucunda bireylerin %55'inde depresyon olduğu belirlenmiştir. Keywords : Yaşlı, Depresyon, Huzurevi