Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 2
BİRİNCİ BASAMAKTA 50 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERDE KOLOREKTAL KANSER İLE İLİŞKİLİ OLABİLECEK BAZI FAKTÖRLERİN VE GAİTADA GİZLİ KAN TETKİKİNE UYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Songül ACAR-VAİZOĞLU1, Turan TURHAN2, Fehminaz TEMEL1, Özlem BOLAT3, Oya BAYDAR4, Ali BACANLI5, Fikret ASARCIKLI6, Çağatay GÜLER1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ANKARA
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya ANKARA
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği ANKARA
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ADANA
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı İZMİR
6Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı ANKARA
Giriş: 50 yaş üzeri bireylerin, kolorektal kanser hakkında bilgi düzeylerinin saptanması, kolorektal kanserlerle ilişkili olabilecek faktörlerin ve gaitada gizli kan testine uyumun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, 50 yaş ve üzeri 103 kişide yapılmıştır. Veriler 31 sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Gaitada gizli kan için, guaiac-based, GGKT testi kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 58.5±7.3 yıl; %25.2'si erkek, %79.6'sı evli, %49.5'i ilkokul mezunudur. %82.5'inin akrabalarında tanı konulmuş bağırsak hastalığı yoktur. Kolorektal kanserle ilgili toplam bilgi düzeyi puanı ortalaması 7.3 ± 1.9'dir. Erkeklerin %23.0'ında, kadınların %16.8'inde anemi saptanmıştır. Gaita örneği getirenlerin %96.0'ı, araştırmaya katılanların ise %68.9'u anket formunu cevaplayıp tarif edildiği şekilde üç gün üst üste gaita örneği getirmiştir. GGKT yalnızca bir kişide pozitif bulunmuştur.

Sonuç: Kişilerin kolorektal kanser, risk faktörleri ve erken tanı için yapılan tetkikler konusunda bilgilendirilmesi birinci basamakta 50 yaş ve üzeri hastalarda uyumun oldukça yüksek olduğu gaitada gizli kan testinin kullanılması yararlı olacaktır. Keywords : Kolorektal Kanserler; Melena; Erişkin; Anemi; Erken tanı; Gaitada gizli kan