Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 4
GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI HEKİMLERİN ÖTANAZİYE YAKLAŞIMI
Enver YALNIZ1, Erdem ÖZKARA2, Berna KÖMÜRCÜOĞLU1, Serpil TEKGÜL1, Emel ÖZDEN1
1İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği İZMİR
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Adli Tıp Bölümü İZMİR
Giriş: Geçtiğimiz yıllarda Hollanda ve Belçika'da aktif ötanaziye izin veren yasal düzenlemelerin yapılmasıyla ötanazi yeniden tartışma gündemine oturmuştur. Ötanaziye ait görüşlerin ortaya konmasında hekimlerin ve özellikle de onkoloji alanında çalışan hekimlerin görüşleri çok önemlidir. Çalışmamız Türkiye'de onkoloji alanında yoğun olarak çalışan göğüs hastalıkları uzmanı hekimlerin ötanaziye yaklaşımını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Anket çalışmamızda Türkiye'de göğüs hastalıkları alanında çalışan 110 hekime ulaşılarak elde edilen veriler SPSS programında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmamıza katılan göğüs hekimlerinin yaş ortalaması 32.90±7.01'dir ve %40.8'i ötanazi uygulamasına karşı olmadığını, %46.7'si ötanazinin Türkiye'de yasak da olsa gizlice uygulandığı na inandığını bildirmiştir. Onkolojiyle ilgilenen göğüs hekimlerinin %31.5'i, onkoloji dışındaki hastalarla ilgilenen göğüs hekimlerinin ise %14.3'ü ötanazi istemiyle karşılaştıklarını belirtmiştir.

Sonuç: Terminal dönemdeki hastalarla ilgilenen hekimlerin ötanazi ve hasta hakları konusundaki görüşleri çok önemlidir. Çalışmamıza katılan göğüs hekimlerinin ötanazi istemiyle karşılaşma sıklığı ve ötanazinin gizlice uygulandığına olan yaygın inançları bu konunun Türkiye'de tartışılması ve araştırılması gerektiğini göstermektedir. Keywords : Ötanazi; Göğüs hastalıkları uzmanı yaklaşımı; Hasta hakları