Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 1
HUZUREVİNDEKİ YAŞLILARIN YAŞAM KALİTESİ İLE DEMOGRAFİK VE KAZAYA İLİŞKİN ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sibel ERKAL1, Hande ŞAHİN2, Esna Betül SÜRGİT1
1Hacettepe Üniversitesi, İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, ANKARA
2Gazi Üniversitesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi Bölümü, ANKARA
Giriş: Bu araştırmanın amacı; Ankara’daki bir Huzurevinde kalan 65 yaş üzeri yaşlıların yaşam kalitelerinin belirlenmesi ve yaşlıların yaşam kalitesi ile demografik ve kaza geçirme durumlarına ilişkin özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada veri toplama yöntemi olarak, Dünya Sağlık Örgütü WHOQOL-OLD Yaşam Kalitesi Ölçeği ve yaşlıların demografik ve kaza geçirme durumlarını belirlemek üzere araştırmacılar tarafından hazırlanmış bazı değişkenlerin yer aldığı anket kullanılmıştır. Anket formu, Ankara’da bir Huzurevinde kalan 121 yaşlı birey üzerinde uygulanmış ve toplanan veriler araştırmanın amacı doğrultusunda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Yaşlıların WHOQOL-OLD Yaşam Kalitesi Ölçeği’ne ilişkin bazı alt boyutlar ile yaşlıların cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, aylık geliri, öğrenim düzeyi ve kaza geçirme durumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Araştırmaya katılan yaşlıların %27.3’ünün son bir yıl içinde kaza geçirdiği ve bunların hemen hemen tamamının (%97.0) düşme kazası olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Yaşlıların bazı demografik özellikleri ve kaza geçirme durumu yaşam kalitesi üzerinde etkili olmaktadır. Keywords : Yaşlı, Yaşam Kalitesi, WHOQOL Yaşam Kalitesi Ölçeği, Kaza