Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 2
GERİATRİK HASTALARDA ANESTEZİ TEKNİKLERİNİN MİYOKARDİYAL İSKEMİYE ETKİSİ
Z. Peren ALKENT2, Dilşen ÖRNEK1, Deniz ŞAHİN3, Turan TURHAN4, Canan ÜN2, Ender ÖRNEK5, Bayazit DİKMEN2, Nermin GÖĞÜŞ2
1Etlik İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Anestezi-Reanimasyon ANKARA
2Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Anestezi-Reanimasyon ANKARA
3Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği ANKARA
4Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Biyokimya ANKARA
5Etlik İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji ANKARA
Giriş: Kısa transüretral girişim geçiren geriatrik hastalarda genel anestezi ile selektif spinal anestezi uygulamalarının miyokardiyal hasar ve infarktüs açısından etkilerinin saptanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz etik kurul onayı ve hasta bilgilendirilmiş olur formu alındıktan sonra kısa süreli transüretral cerrahi girişim yapılan 65 yaş üzeri ASA II-III 54 hasta çalışmaya alındı. Hastalar rastgele yöntemle iki gruba ayrıldı. Grup GA de anestezi indüksiyonu propofol ve remifentanil ile yapıldıktan sonra laringeal maske uygulandı ve anestezi idamesi desfluran inhalasyonu ile sağlandı. Grup SSA'deki olgulara L4-5 aralığından % 0,5 hiperbarik 5 mg bupivakain kullanılarak, selektif spinal anestezi uygulandı. EKG, sistolik, diastolik ve ortalama arter basınçları, kalp atım hızı, periferik oksijen satürasyon (SPO2 )monitorizasyonu yapılarak bu değerler indüksiyon öncesi, intraoperatif 1,3,5,10,15,20, 30 ve 40.dk'da kaydedildi. Her iki gruptaki hastalarda operasyon öncesi, operasyon başlangıcının 8. ve 24. saatlerinde kan örnekleri alınıp serum CK-MB ve Troponin I analizleri yapıldı. Tüm hastalara peroperatif 24 saat Holter ile EKG takibi yapıldı.

Bulgular: İki grupta da CK-MB ve Troponin I düzeylerinde myokardiyal hasarı gösterecek düzeyde yüksekliğe rastlanılmadı. Holter Monitorizasyonu sonucunda ise her iki grupta da eşit ST segment değişimleri görüldü.

Sonuç: Kısa süreli transüretral girişim geçiren geriatrik hastalarda hem selektif spinal anestezi hem de genel anestezi yöntemleri peroperatif myokardiyal iskemi açısından güvenle kullanılabilir. Keywords : Geriatri; Anestezi; Myokard İskemisi