Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 3
ÜÇ FARKLI YAŞLI HASTALIĞI: GENEL BİLİŞSEL İŞLEVLER, BELLEK, DEPRESYON VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Banu CANGÖZ1, Yeşim GÖKÇE KUTSAL2, Erguvan Tuğba KIZIL-ÖZEL3, Zeynel BARAN1
1Hacettepe Universitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Anabilim Dalı ANKARA
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ANKARA
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriyatrik Psikiyatri Anabilim Dalı ANKARA
Giriş: Bu araştırmanın ana amacı, yaşlı Alzheimer Tipi Demans (ATD), depresyon, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) hastaları ile kontrol grubunu genel bilişsel işlevler, bellek, depresyon düzeyi ve günlük yaşam aktiviteleri açısından karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 52 ATD, 21 depresyon, 37 FTR hastası olmak üzere toplam 110 hasta ve 50 sağlıklı yaşlı olmak üzere toplam 160 yaşlı yetişkin katılmıştır. Katılımcılara genel bilişsel işlevleri değerlendirmek üzere standardize Mini Mental Test (SMMT), belleği ölçmek amacıyla Arttırılmış İpucuyla Hatırlama Testi (AİH); depresyon düzeyini ölçmek için Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) ve günlük yaşam aktivitelerini değerlendirmek üzere İşlevsel Faaliyetler Anketi (İFA) uygulanmıştır.

Bulgular: Grup değişkeninin (ATD, Depresyon, FTR ve Sağlıklı Kontrol Grubu) test ve/veya ölçek puanları üzerindeki etkisi, yaş değişkeninin kontrol edildiği tek yönlü MANCOVA (Multi-Variate Analysis of Co-Variance) ile incelenmiştir. MANCOVA sonucunda grup değişkeninin SMMT, AİH, GDÖ ve İFA puanları üzerindeki temel etkisi anlamlı bulunmuştur.

Sonuç: Yapılan analizler sonucunda, SMMT, AİH, GDÖ ve İFA test/ölçek puanlarının ATD, FTR, depresyon ve kontrol gruplarını başarılı olarak ayırt ettiği gösterilmiştir. Keywords : Alzheimer Hastalığı; Depresyon; Fiziksel Tıp; Zihinsel İşlevler; Bellek; Günlük Yaşam Aktiviteleri