Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 3
HUZUREVLERİNDE KALAN YAŞLILARDA KAZA SIKLIĞI VE KAZA İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Saliha ALTIPARMAK1, Gönül DİNÇ HORASAN2
1Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı MANİSA
Giriş: Yaşlılıkta kazalar morbidite ve mortalite açısından önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı huzurevlerinde kalan yaşlılarda kaza sıklığı, kaza oluşumunu etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki çalışma Türkiye'nin Ege Bölgesinde yer alan Manisa kentindeki huzurevlerinin tamamında (n=4) yürütülmüştür. Çalışmanın verileri Mart 2010- Haziran 2010 arasında toplanmıştır. Araştırma evrenini huzurevlerindeki tüm yaşlılar oluşturmuştur (n=260). Huzurevi sağlık ekibinin verdiği bilgilere göre anketlere yanıt verebilecek düzeyde olan 210 yaşlı bireyin tümü ile görüşülmüştür (%80.8). Araştırma verilerinin toplanmasında üç anket formu kullanılmıştır; sosyo-demografik anket formu, kısa yetiyitimi anketi ve kaza sıklığı ve kaza oluşumunu etkileyen etmenlerin sorgulandığı soru formu. Veriler SPSS for 11.0 Windows istatistik paket programında değerlendirilmiştir. Veriler tanımlayıcı istatistikler, ki kare testi, eğimde ki kare testi ve lojistik regresyon analizi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmada huzur evinde kalan yaşlılarda son bir yılda en az bir kaza geçirme sıklığı %38.6 (n=81) olarak bulunmuştur. En sık görülen kaza tipi düşme (%63.3) ve en çok kaza geçirilen yer merdivenlerdir (%24.2). Kişiye bağlı kaza nedenlerinde denge bozukluğu (%20.2), çevreye bağlı kaza nedenlerinde zeminin düzensiz ve ıslak olması (%12.8) en sık görülen nedenlerdir. Çalışmada yardımcı araç kullanımı ve yeti yitiminin kazalar için önemli bir risk faktörü olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Huzur evinde yaşayan yaşlılarda kazalar sık görülmektedir. Keywords : Yaşlı; Huzurevi; Kaza