Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 4
FEMUR KIRIĞI NEDENİ İLE OPERE OLAN YAŞLI HASTALARDA ANESTEZİ TEKNİKLERİNİN POSTOPERATİF MORTALİTEYE ETKİSİNİN RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ
Fatma SARICAOĞLU1, Seda Banu AKINCI1, Süheyla ATAY1, Ömür ÇAĞLAR2, Ülkü AYPAR1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ANKARA
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ANKARA
Giriş: Bu çalışmanın amacı femur kırığı nedeniyle cerrahiye alınan hastalara uygulanan anestezi tekniklerinin postoperatif morbidite ve mortaliteye etkisinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda 2000-2009 yılları arasında femur kırığı nedeniyle opere olan hastalarda retrospektif dosya incelemesi yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya 83 (%67.5) kadın ve 36 (%29.3) erkek toplam 119 hasta dahil edildi, ortalama yaş 79.5±8.2 idi. Genel anestezi 48(%39) hastaya, rejyonel anestezi ise 71(%61) hastaya uygulanmıştır. Rejyonel ve genel anestezi alan hastalar arasında intraoperatif, yoğun bakım yatışı sırasında, birinci, üçüncü, altıncı ve onikinci ay mortaliteleri açısından fark bulunamamıştır. Aynı zamanda, yoğun bakıma yatış oranları ve yatış süreleri benzerdi. Genel anestezi alan hastalarda rejyonel anestezi uygulananlara göre kan kaybı (p=0.038) anlamlı şekilde yüksektir. Hastaların %21'inde intraoperatif hipotansiyon gelişmiş ve genel anestezi alan hastalarda daha sık görülmüştür (p=0.012). Postoperatif serebrovasküler olay rejyonel anestezi uygulanan hastalarda daha yüksek bulunmuştur (p=0.049). Tüm hastaların 12 aylık mortalite hızı %20.3'tür.

Sonuç: Sonuç olarak femur kırığı nedeniyle opere olan hastalarda genel anestezi uygulanması rejyonel anestezi ile karşılaştırıldığında kan kaybı ve hipotansiyon daha fazla olmaktadır fakat genel ve rejyonel anestezinin mortalite oranları benzerdir. Keywords : Yaşlı Hastalar; Femur Boyun Kırığı; Anestezi