Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 1
İNMELİ TÜRK HASTALARDA KAPSAMLI ICF İNME ÇEKİRDEK SETİ GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI
Belma Füsun KÖSEOĞLU, Nebahat SEZER, Öznur ÖKEN, Serap TOMRUK SÜTBEYAZ, Sibel KİBAR
Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. FTR Kliniği ANKARA Giriş: Bu çalışmada, Türkiye'de inmeli hasta perspektifinden, kapsamlı ICF inme çekirdek setinin içsel ve yapısal geçerliliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hastaların Brunnstrom evrelemesi, Barthel indeksi (BI) ve Ashworth skalasına ait skorları kaydedildi. Short form-36 (SF-36) her hasta tarafından tamamlandı. ICF verileri, hastalarla yapılan görüşmelerden ve tıbbi kayıtlardan elde edildi. İçsel geçerlilik, her ICF kategorisi için hastalar tarafından rapor edilen problemlerin frekans ve yüzde hesaplamaları ile değerlendirildi. Yapısal geçerliliğin değerlendirilmesi için ise, spearman korelasyon düzeyi hesaplandı.

Bulgular: Vücut fonksiyonlarında 32 kategori problemli olarak rapor edildi. 22 kategori BI ile 23 kategori SF-36 fiziksel bileşen alt skoru (FBA) ile korele idi. Vücut yapılarında tüm kategoriler problemli olarak dökümante edildi. Kardiyovasküler yapılar dışında, tümü ile BI ve SF-36 FBA arasında korelasyon tespit edildi. Aktivite ve katılımda 47 kategori problemli olarak rapor edildi. 32 kategori BI ile, 37 kategori SF-36 ile korele idi. Çevresel faktörlerden 7 kategori engelleyici, 25 kategori ise kolaylaştırıcı olarak belirlendi. 2 engelleyici ve 5 kolaylaştırıcı faktör ile BI ve SF-36 arasında korelasyon bulundu.

Sonuç: Vücut fonksiyonları ve yapıları ile aktivite ve katılım bileşenleri, inmeli Türk hastalarda iyi düzeyde içsel ve yapısal geçerlilik göstermişlerdir. Çevresel faktörlerin ise farklı sosyokültürel ortamlarda değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Keywords : Günlük Yaşam Aktivitesi/Sınıflama; Engelli/Sınıflama; Sağlık Durumu Göstergeleri; Anket; İnme/Sınıflama