Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 2
HUZUREVİ ÇALIŞANLARININ YAŞLI MAHREMİYETİNE İLİŞKİN TUTUMLARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
M. Cumhur İZGİ1, Mustafa ÇOBAN2, Emine Gül KAPÇI3, N. Yasemin YALIM4
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı ANTALYA
2Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Yaşlı Bakım Programı ANTALYA
3Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü ANKARA
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı ANKARA
Giriş: Yaşlı bireylerin mahremiyet hakkı özellikle yaşlı bakım hizmetinde önemli bir alan olarak yer almaktadır. Bu çalışma huzurevi çalışanlarının yaşlı mahremiyetine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla ölçek geliştirmeyi hedeflemiştir.

Gereç ve Yöntem: Ölçek Antalya, Isparta ve Burdur il merkezlerinde bulunan huzurevlerinde çalışan 156 personele uygulanmıştır. Elde edilen verilerle ‘Açımlayıcı Faktör Analizi' yapılmış, test-tekrar test kararlılığı incelenmiş, iç tutarlılık ise Cronbach Alfa katsayısı ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Faktör analizi sonucunda toplam 16 maddeden oluşan ve varyansın %37'sini açıklayan iki faktörlü bir yapı elde edilmiştir. İç tutarlılık ve test-tekrar test güvenilirliği sırasıyla .77 ve .53 olarak bulunmuştur. Madde-toplam korelasyonu .35 ile .77 arasında tespit edilmiştir.

Sonuç: Geliştirilen 16 maddelik ölçeğin psikometrik özelliklerinin yeterli olduğu ve huzurevlerinde hizmet alan yaşlıların mahremiyetlerine yönelik çalışanların tutumlarının değerlendirilmesinde ve konu ile ilgili çalışmalarda kullanılabileceği görülmektedir. Keywords : Yaşlılık; Tutum; Mahremiyet; Ölçek; Bakım Elemanı