Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 3
MOTOSİKLETE BAĞLI YARALANAN YAŞLI NÜFUSUN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Mustafa Burak SAYHAN1, Esin Seçgin SAYHAN2, Serhat OGUZ3, Cemil KAVALCI4, Ebru GÜLER1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı EDİRNE
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı EDİRNE
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı EDİRNE
4Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı ANKARA
Giriş: Son zamanlarda motosiklet ilişkili yaralanmalar nedeniyle oluşan ölümlerin sayısında artışlar görülmektedir. Çalışmamızda acil servise başvuran 65 yaş üstü motosiklet kazalarından etkilenmiş hastaların sosyo-demografik özellikleri, travma skorları ile birlikte mortalite oranları ve mortaliteyi etki eden faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Hastalar Grup A (yaşayan grup) ve Grup B (ölen grup) olmak üzere iki ayrı gruba ayrılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 108 hastanın; 96'sı Grup A'da, 12'si Grup B'de idi. Özellikle çoklu organ yaralanmaları (p<0.001), kafa yaralanmaları (p=0.008), iç organ yaralanmaları (p=0.001) ve kaza esnasında alkollü olunmasının (p=0.029) mortaliteye etkili faktörler olduğu tespit edilmiştir. Grup B'de A ile karşılaştırıldığında travma skorlarından Yaralanma Şiddeti Skoru(ISS) (p=0.003) ve Kısaltılmış Yaralanma Skoru (AIS) (p=0.001) ve Grup A'da, B ile karşılaştırıldığında Glaskow Koma Skalası(GKS) (p<0.001) ve Revize Edilmiş Travma Skorlarında (RTS) (p<0.001) istatistiksel olarak anlamlı yükseklik tespit edilmiştir.

Sonuç: Yaşlılarda motosiklet ilişkili yaralanmaların çoğu erkeklerde, kentsel alanlarda, yaz mevsiminde, hafta içi günlerde motosikletten düşme şeklinde oluşmuştur. En sık cilt ve kas iskelet sistemi yaralanmıştır. Yaşlı nüfusta görülen motosiklet kazaları kafa travmaları ve çoklu yaralanmalar nedeniyle önemli bir sorun oluşturmaktadır. Keywords : Yaşlı; Kaza; Trafik Kazası/mortalite