Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 4
YAŞLI HASTALARDA TOTAL TİROİDEKTOMİNİN MORTALİTE VE MORBİDİTEYE ETKİSİ: CERRAHPAŞA DENEYİMİ
Serkan TEKSÖZ1, Akif Enes ARIKAN1, Şafak Emre ERBABACAN2, Sina FERAHMAN1, Güniz MEYANCI2, Murat ÖZCAN1, Yusuf BÜKEY1, Ateş ÖZYEĞİN1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı İSTANBUL
Giriş: Bu çalışmanın amacı geriatrik yaş grubundaki hastalarda total tiroidektominin güvenirliğ ini doğrulamak ve yaşın olası morbidite ve mortalite üzerine etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2009-Mayıs 2012 tarihleri arasında kliniğimizde total tiroidektomi yapılan 64 yaş üzeri hastaların verileri prospektif toplanıp retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar 65-74 yaş (Grup 1) ve 75 ve üzeri (Grup 2) olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Altmış dört yaş üzeri 140 hastaya total tiroidektomi yapıldı. Her iki grup için en sık cerrahi endikasyon multinodüler guatırdır. Grup 1'de tiroit malignite %19.64 (n=22) ve Grup 2'de %28.57 (n=8) idi. Ameliyat süresi Grup 1'de 39.82±16.12 dakika (6-92 dakika aralığında) ve Grup 2'de 34.20±7.86 dakika (aralık: 24-45 dakika). Geçici ve kalıcı vokal kord felci oranı tüm hastalarda sırasıyla %1.43 ve %0,71 idi. Geçici hipokalsemi Grup 1'deki hastaların %2.68'nde (n=3) Grup 2'deki hastaların %7.14'ünde (n=2) ve tüm hastaların %3.57'sinde izlendi ve kalıcı hipokalsemi izlenmedi.

Sonuç: Tecrübeli merkezlerde total tiroidektomi 64 yaş üzeri hastalarda güvenli bir şekilde uygulanabilir. Keywords : Tiroidektomi; Yaşlı, Morbidite; Mortalite