Turkish Journal of Geriatrics 2002 , Vol 5, Issue 2
65 Yaş Üstü Hastalarda Kroner Bypass Operasyonlarının Yaşam Kaliteleri Üzerine Erken Dönem Etkisinin SF-36 Testi İle Tespiti
Serpil AYDIN, Turhan YAVUZ, Harun DÜVER, Ali KUTSAL
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği A.D., Isparta
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi A.D., Isparta
AMAÇ: Yaşlı hastalarda kardiak cerrahi operasyonlarının hastanın yaşam kalitesini düzelttiği bilinmektedir. SF-36 testi kalp cerrahisi geçiren hastalarda yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi üzerine etkileriyle ilgili önemli bilgiler verir.Birçok tıbbi alanda SF-36 testi yaygın kullanılmaktadır.Yaşam kalitesinin belirlenmesinde faydalı olduğu gösterilmiştir.En yaygın kullanıldığı alanlardan biride kalp damar cerrahisidir. Bu çalışmanın amacı kalp cerrahisi geçiren hastalarda ncerrahinin yaşam kalitesi üzerine etkisini ölçmektir. MATERYAL- METOD: Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Kalp Merkezi'nde Ocak 2001- Mart 2001 tarihleri arasında kalp cerrahisi geçiren ardışık 40 hasta, prospektif olarak, preoperatif dönemde ve postoperatif birinci ayda anamnez, fizik muayene, laboratuar, elektrokardiyografi, ekokardiografi bulgularıyla değerlendirilerek Short Form (SF)-36 anketi uygulandı. Hastalardan formları kendileri doldurmaları istendi. Bunun dışında hastalar preoperatif ve postoperatif evrede öykü, fizik muayene ve laboratuar bulgularıyla değerlendirildi.Ameliyat sonrası ex olanlar çalışmadan çıkarıldı. SONUÇLAR: Çalışmaya alınan 40 olgunun yaş ortalamaları 68.3±3,25 ( 65 ile 73 arasında) olup, 21'i erkek (%52.5 ),19'u kadındı ( %47.5 ).Tüm hastalarda ameliyat öncesi döneme göre belirgin düzelme saptanmıştır. En belirgin farklar, genel sağlık, , sosyal işlev ve duygu gösteriminde olmuştur (p<0.001). Preoperatif / postoperatif değerler sırayla;, genel sağlık 17.1 ± 6.2 / 21.5 ± 3.3, , sosyal işlev 7.5 ± 5.4 / 9.4 ± 4.3,duygu gösterme 4.3 ± 6.8 / 5.7 ± 6.0, olarak tesbit edildi. Fiziksel işlev 24.9 ± 4.28 / 28.6 ± 6.2, fiziksel rol 5.6 ± 1.9 / 7.1 ± 5.5 olarak tesbit edilmiş olup sonuçlar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.01). En belirgin farklar, genel sağlık, , sosyal işlev ve duygu gösteriminde olmuştur (p<0.001). Mental sağlık , vücut ağrısı ve yaşamdan zevk alma istatistiksel olarak anlamsız bulundu (p>0.01). TARTIŞMA:Biz bu çalışmada özellikle vücut ağrısı ,mentaş sağlık,vitaliti ve sosyal fonksiyonda kalp cerrahisi sonrası belirgin düzelme tesbit ettik.Bu çalışmamızın sonuçlarının, rehabilitasyonla ilgilenecek olan kişilere hastaların hangi alanlarda kısıtlamaları olduğunu göstermesi açısından da yardımcı olacağına inanıyoruz Bundan sonraki klinik çalışmalarımızda da bize yol göstereceğine inandığımız bu tür ölçeklerin, hastaların hastalıklarını nasıl algıladıkları ve tedavi sonrası durumları konusunda bize çok önemli bilgi vermeleri ve hasta yaşam kaliteleri ve memnuniyetlerinin değerlendirilmesi açısından uygulanması gerekmektedir. Keywords : Yaşam Kalitesi, SF-36,Yaşlılar, koroner bypass operasyonu