Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 3
2010-2015 YILLARI ARASINDA DİYARBAKIR, TÜRKİYE’DE YAŞLI BİREYLERİN KAMU KURULUŞLARI TARAFINDAN SAĞLANAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANMA DÜZEYİ
Rojan GÜMÜŞ1, Seyfettin SARIBAŞ2
1Dicle University, Atatürk Health Sciences Vocational School, DİYARBAKIR
2Ministry of Health, Diyarbakır Public Health Directorote, DİYARBAKIR
Giriş: Dünyada yaşlanan nüfusun her yıl biraz daha artış göstermesi yaşlı hastalıkları ile ilgili ciddi önlemler alınmasını ve evde bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını gerektirmektedir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 2010-2015 yılları arasında Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Sekreterliği tarafından verilen evde bakım hizmetleri ele alınmıştır. Diyarbakır merkez ve beş ilçesindeki hastane değerlendirilmiş, bu kurumlarda evde bakım hizmeti alan 850 yaşlı birey üç yaş grubuna ayrılarak, cinsiyet, yaşlılıkta en fazla görülen hastalıklar, hastaneler ve yıllara göre ve kendi aralarında karşılaştırılmıştır. Hastaların 215 (%25)’i 65-74 yaş, 400 (%47)’ü 75-84 ve 235 (%31)’i 85 ve üzeri yaş grubuna ait olup, 558’i kadın (%65), 292’si erkektir (%38).

Bulgular: Evde bakım hizmeti alan hastalar yaş gruplarına göre kıyaslandığında, 74-85 yaş grubu hastalarda nörolojik hastalıkların ve diyabetin (c2=38.742, p<0.001) daha çok görüldüğü belirlenmiştir. Tüm hastaneler 2014 ve 2015 yılında daha fazla hizmet verirken (c2=143.65, p<0.001), şehir merkezindeki hastaneler daha çok hizmet vermiştir. Kadın-erkek grupları karşılaştırıldığında hastalıkların görülme sıklığı, yıllar ve hastaneler açısından önemli bir fark bulunamazken, evde bakım hizmeti alan hastalar arasında 85 ve daha büyük yaş grubunda daha çok kadın olduğu görülmüştür (c2=18.415, p<0.001).

Sonuç: Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın evde bakım hizmetlerine verdiği önem ve ciddi önlemler alınması sonucunda evde bakım hizmetlerinde önemli bir şekilde artış görülmüş ve yaşlı bireylerin bu hizmetten giderek artan düzeyde yararlanmalarına neden olmuştur. Keywords : Yaşlı; Evde Bakım Hizmeti; Geriatri