Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 4
YAŞLI BİREYLERDE GÖRÜLEN SUBKONJONKTİVAL HEMORAJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Feride Aylin KANTARCI 1, M. Nabi KANTARCI2
1İstanbul Incirli Ethica Hospital, Department of Ophthalmology, İSTANBUL
2Ministry of Justice, Forensic Science Institue, Department of Forensic Medicine, İSTANBUL
Giriş: Yaşlılarda görülen subkonjonktival hemorajinin klinik ve demografik özelliklerinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde subkonjonktival hemoraji görülen 60 yaş üstü 47 olgu değerlendirildi. Olguların yaşı, cinsiyeti, etkilenen gözü, hemorajinin lokalizasyonu, tekrarlama öyküsü, sistemik hastalık varlığı, geçirilmiş göz cerrahisi, kapak hastalık varlığı, hemorajiye neden olabilecek ilaç kullanımı ve ek semptom varlığı incelendi.

Bulgular:Olguların 27’si (%57.4) erkek olup yaş ortalaması 67.96±6.71 yıl (60-88) idi. Olguları n %49’unda sol göz, %47’sinde sağ göz etkilenmişti. Olguların 26’nında hemorajiye neden olabilecek ilaç kullanmaktaydı. On beş olgu (%57,7) antitrombotik ilaç asetilsalisilik asit, 10 olgu (%38,5) antikoagulan warfarin, 1 olgu antitrombotik ilaç Klopidogrel hidrojen sülfat kullanmaktaydı. Hemorajiye neden olabilecek semptomlar 23 olguda (%48,9) görüldü. Bunlardan 19 olguda (%82) gözlerde kaşıntı, 3 olguda (%13) öksürük, 1 olguda kabızlık mevcuttu. Eşlik eden sistemik hastalıklardan en çok hipertansiyon görüldü. Subkonjonktival hemoraji en sık nazal kadranda izlendi. Kanama tekrarlarına göre ilaç kullanımı, sistemik hastalık ve göz kaşıntısı varlığı arasında anlamlı farklılık saptanmadı.

Sonuç: Yaşlılarda travmatik olmayan subkonjonktival hemoraji daha çok erkeklerde ve nazal alanda izlendi. En sık hipertansiyon beraberliği ve antitrombotik ilaç aspirin kullanımı izlendi. Keywords : Fibrinolitik Ajanlar; Geriatri; Göz Hemorajisi; Hipertansiyon, Konjonktiva