Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 4
TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLİ YAŞLI HASTALARDA 28 GÜNLÜK MORTALİTE ORANININ ÖNGÖRÜLMESİ: 11 RİSK TAHMİN SKORUNUN DEĞERLENDİRMESİ
Hüseyin ELBİ1, Adnan BİLGE2, Halil İbrahim DAYANGAÇ2, Onur DİKMEN2
1Department of Family Medicine Celal Bayar University, Faculty of Medicine MANİSA
2Department of Emergency Medicine Celal Bayar University, Faculty of Medicine MANİSA
Giriş: Toplum Kökenli Pnömoni sıklıkla bulaşıcı hastalığa bağlı morbidite ve mortaliteye neden olur. Yaşlı hastalarda, altta yatan hastalıklar ve sağlık durumundaki değişiklikler nedeniyle ciddi Toplum Kökenli Pnömoni gelişme riski yüksektir. Topluluk kökenli pnömoni ile acil servise başvuran yaşlı hastalarda 28 günlük mortaliteyi öngörmede mevcut risk skorlarının performansını değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Acil Servis Ünitesine başvuran, Toplum Kökenli Pnömoni tanılı 65 yaş ve üzeri hastaların kayıtlarını retrospektif olarak incelendik. Tüm hastaların başvurularından 28 gün sonraki sonuçları değerlendirildi. Toplum Kökenli Pnömonili hastalar için 11 risk prediksiyon skorunun ayırt edici performansı alıcı işletim karakteristiği eğrisi altındaki alan kullanarak değerlendirildi.

Bulgular: Toplum kökenli pnömoni tanısı olan 151 [ortalama yaş, 76.6±7.8 yıl (aralık 65- 94 yıl); % 65.6 erkek] yaşlı hastayı değerlendirdik. 28 günlük izlemler boyunca 30 ölüm vardı, tüm nedenlere bağlı ölüm yüzdesi 19.9 idi. CAP-PIRO hariç tüm puanlar makul bir ayırt edici performansı eğrisi altı alana ulaştı. Skorlar arasındaki anlamlı farkları belirlemek için Z-testi kullanıldı.

Sonuç: Mevcut skorların 4’ü 28 günlük mortaliteyi tahmin etmek için iyi bir ayırt edici performansı eğrisi altı alana sahipti. En iyi ayırt etme gücü yaşlı Toplum Kökenli Pnömonili hastalar için tasarlanmış bir puan olan CURB-age tarafından gösterildi. Toplum kökenli pnömonili yaşlı hastalarda erken mortaliteyi tahmin etmede en iyi risk skorunu belirlemek için ek araştırmalar gereklidir. Keywords : İleri yaş; Pnömoni; Mortalite