Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 2
PERİOPERATİF ÖZELLİKLER VE MODİFİYE KIRILGANLIK İNDEKSİ İLE GERİATRİC FEMORAL KIRIKLARINNIN MORBİDİTE VE MORTALİTELERİNİN ÖNGÖRÜLMESİ: PROSPEKTİF, ÇOKMERKEZLİ, GÖZLEMSEL ÇALIŞMA
Fatma SARICAOĞLU1, Şemsi Mustafa AKSOY2, Aysun YILMAZLAR3, Derya ÖZKAN4, Elif ÇOPUROĞLU5, Eser Özlem ÜNLÜSOY6, Perihan EKMEKCİ7, Mehmet Anıl SÜZER8, Güldeniz ARGUN9, Hasibe SUNUL10, İsmail DEMİREL11, Ahmet EROĞLU12, Filiz Solmaz ALKAYA13, Deniz YÜCE14, Mutlu HAYRAN15
1Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
2Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Turkey
3Private Medicabil Hospital, Anesthesiology and Reanimation, Bursa, Turkey
4University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
5Trakya University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Edirne, Turkey
6İstanbul University, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul, Turkey
7Ufuk University, Rıdvan Ege Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
8Cankaya Hospital, Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
9Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkology Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
10University of Health Sciences, Haseki Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul, Turkey
11Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Elazığ, Turkey
12Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Trabzon, Turkey
13Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Isparta, Turkey
14Hacettepe University, Cancer Institute, Department of Preventive Oncology, Ankara, Turkey
15Hacettepe University, Cancer Institute, Department of Preventive Oncology, Ankara, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018240413 Giriş: Femur kırığı geriatrik popülasyonda yüksek mortalite ile ilişkili ciddi bir durumdur. Kırılganlık, yaşlanmayla ilişkili fizyolojik rezerv azalmalarından kaynaklanan savunmasızlığın klinik olarak artmasıdır. Bu çalışmada geriatrik femur kırığı ameliyatı sonrası 30-365 günlük postoperatif mortalite ve morbidite oranlarını, modifiye kırılganlık indeksi ve perioperatif özellikleri kullanarak öngörmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Prospektif, gözlemsel, çok merkezli çalışmada, 2016 ve 2017 yıllarında 13 farklı hastaneden femur kırığı ameliyatı geçiren 65 yaş üstü hastalardan veri toplandı. Taburculuk sonrası belirlenen izlem aralıkları 30, 90, 180 ve 365 gündü. Yaş, cinsiyet, mFİ ve uygulanan anestezi yöntemi kaydedildi. Böbrek belirteçleri, troponin I ve hemoglobin düzeyleri preoperatif ve postoperatif 24 ve 72. saatlerde incelendi.

Bulgular: Araştırmaya 392 hasta dahil edildi. Hastaların yaşları 65-101 yıl idi (ortalama 79±11.9). Medyan modifiye kırılganlık indeksi 5 (interquartile range, 2-7) idi. 7); ve artışı ile mortalite oranını yükseldi. Postoperatif 30 günlük mortalite hızı %9.8 iken genel mortalite %23 bulundu. En sık uygulanan anestezi yöntemi 205 hastada (%52.3) spinal, 110 hastada (%28.1) genel anestezi, periferik sinir blokları 21 hastada (5.4), spinal-epidural 43 hastada (%11) olarak belirlendi. Anestezi tipi hem yoğun bakımda (p<0.001) hem de toplam hastane yatış süresini (p<0.012) etkiledi. Bir lojistik regresyon modeli, modifiye kırılganlık indeksi, preoperatif kreatinin ve uygulama merkezlerinin mortalitenin bağımsız belirleyicileri olduğunu ortaya koydu.

Sonuç: Medyan modifiye kırılganlık indeksi artışı, postoperatif morbidite ve mortalite riski ile ilişkili olup, risk belirlemede kliniğe destekleyici bilgi sunmaktadır. Preoperative kreatinin yüksekliği ve uygulama merkezleri mortalite için belirleyici faktörlerdir. Keywords : Kırılgan yaşlılar; Geriatri; Femur kırıkları; Anestezi; Mortalite; Morbidite