Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 2
TİLBURG KIRILGANLIK ÖLÇEĞİ"NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Mehmet ARSLAN1, Esra MELTEM KOÇ2, Melih Kaan SÖZMEN3
1Narlıdere Health Directorate, İzmir, Turkey
2İzmir Katip Çelebi University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, İzmir, Turkey
3İzmir Katip Çelebi University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Izmir, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018240418 Giriş: Kırılganlık, bir veya daha fazla alanda (fiziksel, psikolojik, sosyal) fonksiyon kaybına bağlı, yaşlıları etkileyen dinamik bir durumdur. Bu yaşlılar tanınarak gerekli koruyucu ve tedavi edici önlemlerin alınması sayesinde morbitede ve mortalite değerlerini azaltılabilir. Bu araştırmanın ana amacı yaşlılarda kırılganlığı değerlendirmek için kullanılan bir araç olan Tilburg Kırılganlık Ölçeği"ni Türkçeye uyarlayarak, Türk toplumu için geçerli güvenilir bir araç olup olmadığını incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın evrenini 65 yaş üstü 271 kişi oluşturdu. Çalışmaya başlamadan önce Tilburg Kırılganlık Ölçeği, Türkçeye uyarlandı. Ölçeğin geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi ile bilinen gruplar sınaması yapıldı. Güvenirlik için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ve Kuder & Richardson-21 iç tutarlılık katsayısı değerlendirildi.

Bulgular: Bireylerin ortanca yaş değeri 71 (min=65, max=90)"dir. Katılımcıların kırılganlık skor ortalaması 4.56±3.09 olarak tespit edildi. TKÖ için Cronbach alfa total ölçümü 0.758 olarak hesaplanmıştır. Alt boyutlarda elde edilen Kuder & Richardson-21 güvenirlik katsayısı ölçeğin bütünü için 0.758 olarak belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ile elde edilen özet uyum iyiliği bulguları, ölçeğin kavramsal olarak ölçmek istediği yapıyı iyi bir düzeyde tanımlayabildiğini göstermektedir.

Sonuç: Araştırmanın sonuçlarına göre, Tilburg Kırılganlık Ölçeğinin ülkemiz için geçerli ve güvenilir bir araç olduğu ortaya konmuştur. Tilburg Kırılganlık Ölçeği"ni Türkçeye uyarlayarak, yaşlı sağlığı ile ilgili problemlerin erken tespiti ve kırılganlığın birinci basamakta yönetimi için katkı sağladığımızı düşünmekteyiz. Keywords : Sonuçların yeniden üretilebilirliği; Kırılgan yaşlı; Yaşlanma; Türkiye