Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 2
YAŞLI BİREYLERDE ULTRASONOGRAFİ İLE ÖLÇÜLEN ÜST KOL VE UYLUK KAS KALINLIKLARININ FONKSİYONEL KAPASİTE VE DENGE İLE İLİŞKİSİ
Nilgün MESCİ1, Erkan MESCİ2
1University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul, Turkey
2Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018240422 Giriş: Yaşlı popülasyonda kas kayıplarının kırılganlığı artırdığı bilinmektedir. Bu çalışmada ultrasonografi ile ölçülen ekstremite kas kalınlıklarının fonksiyonel kapasite, denge ve düşmeler ile ilişkilerini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve yöntem: Çalışmaya 65 yaş üstü 50 olgu dahil edildi. Ultrasonografi ile üst kol ve uyluk kas kalınlıkları, el dinamometresi ile el kavrama kuvveti ölçüldü. Alt ekstremite fonksiyonel kapasitesi 10 metre yürüme hızı ve otur kalk testi ile değerlendirildi. Dinamik dengenin değerlendirilmesinde zamanlı kalk yürü testi ve dört kare adım testi kullanıldı. Düşme korkusu Tinetti ölçeği ile değerlendirildi.

Bulgular: Elli olgunun yaş ortalaması 71.8±5.7 yıl olarak saptandı. Hastaların uyluk kas kalınlıkları; yürüme hızı, zamanlı kalk yürü testi, dört kare adım testi ve düşme korkusu ile negatif (p değerleri<0.01), otur kalk testi (p<0.05) ve el kavrama kuvveti (p<0.001) ile pozitif yönde ilişkili idi. El kavrama kuvveti de otur kalk testi ile pozitif, yürüme hızı, zamanlı kalk yürü testi, dört kare adım testi ve Tinetti skorları ile negatif yönde ilişkili bulundu (p<0.01). Üst kol kas kalınlıkları ise sadece el kavrama kuvveti ile pozitif yönde ilişkili idi (p<0.01).

Sonuç: Yaşlılarda ultrasonografi ile alt ekstremite kas kalınlıklarının değerlendirilmesi, fonksiyonel kapasite ve denge kayıplarının öngörülebilirliğini artırarak; düşmelerin önlenmesine katkı yapabilir gibi görünmektedir. Keywords : Kas atrofisi; Sarkopeni; Ultrasonografi