Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 2
DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLU GENÇ VE YAŞLI HASTALAR ARASINDA KLİNİK ÖZELLİKLER, TİP, ETİYOLOİ VE KOMPLİKE EDİCİ RİSK FAKTÖRLERİ AÇISINDAN FARKLILIKLAR
Emre HORUZ1, Hande AYDEMİR2, Nihal PİŞKİN2, Deniz ATAKENT3, Güven ÇELEBİ2, Furuzan KÖKTÜRK4
1Zonguldak Maternity and Children Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Zonguldak, Turkey
2Bülent Ecevit University, Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Zonguldak, Turkey
3Ufuk University, Dr. Rıdvan Ege Training and Research Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara, Turkey
4Bülent Ecevit University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Zonguldak, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018240425 Giriş: Bu çalışmada, deri ve yumuşak doku enfeksiyonu tanısı alan genç ve yaşlı hastalar arasında klinik özellikler, tip, etiyoloji ve komplike edici risk faktörleri açısından farklılıklar araştırıldı. Ayrıca sağlık bakımı ilişkili ve komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonlu hastalarda yaşla ilişkili farklılıklar belirlendi.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya sekiz yıllık süre içinde deri ve yumuşak doku enfeksiyonu tanısı alıp yatırılan 206 hasta alındı. Hastaların karakteristik ve klinik özelliklerini, laboratuvar değerlerini, öncesinde antibiyotik kullanımlarını, izole edilen etken mikroorganizmaları ve antibiyotik tedavilerini içeren veriler bir forma kaydedildi. Klinik olarak deri ve yumuşak doku enfeksiyonu tanısı koyulanların şüpheli enfeksiyon bölgelerinden örnekler alındı. Gram boyama, derin sürüntü, doku ve kan kültürleri değerlendirildi.

Bulgular: Diabetes mellitus, 65 yaş ve üzerindeki hastalarda yüksekti. Bu yaşlı hastalar arasında Escherichia coli (11/31, %35,5) ve Pseudomonas aeruginosa (8/31, %25,8), en sık izole edilen patojenlerdi. Sağlık bakımı ilişkili hastalardan izole edilen Staphylococcus aureus ve Staphylococcus epidermidis suşlarının yaklaşık yarısı (8/15, %53,3) metisiline dirençliydi ve bu hastalarda genişlemiş spektrumlu beta laktamaz üretimi de yüksekti. Venöz yetmezlik (p=0.008) ve önceden hastanede yatış (p=0.001), 65 yaş ve üzerindeki hastalarda komplike edici risk faktörleri olarak belirlendi. Ortalama klinik yanıt alma zamanı, komplike olmayan yaşlı hastalarda ortalama 7 gündü (p=0.007).

Sonuç: Diabetes mellitus, yaşlı hastalar arasında en yaygın komorbid faktördü. Komplike edici risk faktörlerinin yaşla ilişkili değişebildiği gözlendi. Yaşlı, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlu hastalardan en sık izole edilen etkenler Gram-negatif patojenlerdi. Ortalama klinik yanıt alma zamanı, komplike olmayan yaşlı hastalarda gençlere göre anlamlı olarak yüksekti. Keywords : Selülit; Diyabetik ayak; Yaşlı hastalar; Çapraz enfeksiyon; Risk faktörleri