Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 3
65 YAŞ VE ÜZERİ BİR GRUP YAŞLININ AİLE SAĞLIKLARININ, SOSYAL AĞLARININ VE ALGILADIKLARI AİLE DESTEK SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR Amaç: Bu araştırma 65 yaş ve üzeri bir grup yaşlının aile sağlıklarını, sosyal ağlarını ve algıladıkları aile destek sistemlerini değerlendirmek amacıyla planlanmıştır.

Yöntem ve Gereç: Tanımlayıcı nitelikte olan araştırma; 1-30 Eylül 2002 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahiliye polikliniklerinde yürütülmüştür. Bu polikliniklere başvuran 75 yaşlı araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın verileri; Soru Formu, Aile Sağlığı Tanılama Ölçeği, Sosyal Ağ Listesi ve Algılanan Aile Desteği Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanan veriler SPSS programında değerlendirilerek sayı ve yüzde dağılımları elde edilmiş, studentt testi ve varyans analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırma verileri genel olarak değerlendirildiğinde; yaşlıların yaş ortalamasının 71.79+/6.97 olduğu, aile sağlıklarının iyi olduğu, küçük bir sosyal ağa sahip oldukları ve aile desteklerinin iyi olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Yaşlıların gereksinimlerine cevap verebilmek için yeni hizmet modelleri geliştirilmesi önerilmektedir. Keywords : Yaşlılık, Aile sağlığı, Sosyal ağ, Aile desteği