Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 4
KAYSERİ İL MERKEZİNDEKİ YAŞLILARIN MEDİKO-SOSYAL SORUNLARI VE YAŞAM MEMNUNİYETLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
1Halk Sağlığı Uzmanı. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü ANKARA
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı KAYSERİ
Giriş: Bu çalışmanın amacı Kayseri il merkezindeki yaşlıların mediko-sosyal sorunlarını belirlemek ve hayattan memnuniyetlerini etkileyen faktörleri tespit etmektir.

Yöntem ve Gereç: Kesitsel nitelikteki bu araştırma Eylül 2003-Şubat 2004 tarihleri arasında Kayseri il merkezindeki 65 yaş ve üzeri bireylerde yapılmıştır. Farklı sosyo-ekonomik düzeyde yedi Sağlık Ocağı bölgesinden küme örnekleme yöntemiyle ebe bölgeleri tespit edilmiştir. İntern doktorlar tarafından 1472 yaşlı evlerinde ziyaret edilip anket formu yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur. Yaşlıların boy uzunlukları ve vücut ağırlıkları anketörler tarafından ölçülmüştür.

Bulgular: Araştırmaya katılan yaşlıların %39.8'i erkek, %60.2'si kadın olup yaş ortalamaları 70.4±5.8'dir. Yaşlıların %61.6'sının temel eğitim almadığı, %10.7'sinin yalnız yaşadığı, %11.8'inin sigara içtiği, %20.8'inin zayıf, %38.8'inin ise şişman olduğu tespit edilmiştir. Yaşlılar günlük aktiviteleri esnasında en fazla doktora gitme, seyahat etme, telefonla arama ve alışveriş yapmada başkalarının yardımına ihtiyaç hissettiklerini belirtmişlerdir. Yaşlıların %38.3'ü işitme, %55.2'si yürüme, %34.6'sı çiğneme güçlüğü çektiğini, %64.8'i gözlük, %4.1'i işitme cihazı, %19.4'ü baston kullandığını ifade etmiştir. Araştırmaya alınan yaşlıların %79.4'ünde en az bir kronik hastalık olduğu, hipertansiyon, diabetes mellitus ve kardiyovasküler hastalıkların en sık görülen kronik hastalıklar olduğu, %71.7'sinin sürekli ilaç kullandığı saptanmıştır. Yaşlıların %46.9'u sağlık durumunun iyi olduğunu, %80.4'ü hayatından memnun olduğunu belirtmiş olup evliler, kaloriferli evlerde oturanlar, ekonomik durumunu iyi-orta olarak belirtenler, çiğneme güçlüğü olmayanlar ve sağlık durumunu iyi-orta olarak algılayanlar daha yüksek sıklıkta hayattan memnun olduğunu belirtmiştir.

Sonuç: Yaşlılar günlük aktivitelerinde güçlük çektiklerini, yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Yaşlılarda kronik hastalık prevalansı ve ilaç kullanma sıklığı yüksektir. Sosyoekonomik ve sağlık durumu iyi olan yaşlıların hayattan daha fazla memnun oldukları düşünülerek yaşlılara bir ekip anlayışı içinde sürekli sosyoekonomik ve sağlık desteğinin sağlanması onların hayatlarının son günlerini mutlu geçirmelerine yardımcı olacaktır. Keywords : Yaşlılar, Mediko-sosyal sorunlar, Yaşam memnuniyeti