Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 3
MALİGN MEZOTELYOMA TANILI YAŞLI BİR HASTADA PEMETREKSET TEDAVİSİ İLE DRAMATİK TÜMÖR YANITI
Onur TURAN1, Ahu YALABIK2, Emine OSMA3, Aydanur KARGI4, Atila AKKOÇLU1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İZMİR
2Özel Menemen Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü İZMİR
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radiodiagnostik Anabilim Dalı İZMİR
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İZMİR
Malign mezotelyoma, kötü prognoz ve kemoterapiye sınırlı yanıtla seyreden agresif bir tümördür. Pemetrexed disodium ise, folat metabolizmasını inhibe edebilen ve mezotelyoma dahil özellikle solid tümörlerde, giderek artan klinik etkinliği gösterilmekte olan bir antimetabolittir. 81 yaşında bayan hasta kliniğimize öksürük ve nefes darlığı yakınmaları ile başvurdu. Toraks bilgisayarlı tomografisinde masif sağ plevral effüzyon ve multipl plevral nodüller saptanan hastaya ilerleyen tetkiklerde açık akciğer biyopsisi ile mezotelyoma tanısı konuldu. Yaşlı hastada kemoterapinin toksik olabileceği düşünülerek hastada radyoterapi planlandı. Ardından 18 aylık semptomsuz izlem sonrasında efor dispnesinde artma yakınmasıyla yeniden kliniğimize başvurdu. Yeni toraks tomografisinde, sağ hemitoraksta mevcut masif plevral effüzyon ve multipl plevral nodüllerin yanında, patolojik boyutlarda mediastinal lenf nodları ve önceki biyopsi alanında cilt altı kitle tespit edildi; bu durum primer tümörün progresyonu olarak yorumlandı. Hastaya, tolere edebileceği dozlarda, pemetrexed ve cisplatin kombine kemoterapisi uygulanmasına karar verildi. Kemoterapi sonrası çekilen toraks tomografisinde, derialtı kitlenin tamamen kaybolduğu ve mediastinal lenf nodları ile plevral nodüllerde belirgin regresyon olduğu gözlendi. Bilindiği üzere, malign mezotelyomada kemoterapi tedavisi ile ilgili umut verici çalışmalar bulunmamaktadır. Bu olguyla birlikte, pemetrexed kemoterapisinin, yaşlı hastalar da dahil olmak üzere, mezotelyoma tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar oluşturabileceği ve efektif bir kemoterapi ajanı olarak kullanılabileceği öngörülmektedir. Keywords : Mezotelyoma/ilaç tedavisi; Pemetrekset; Sisplatin; Yaşlı; Tedavi çıktısı