Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 4
TANI VE TEDAVİYE İLİŞKİN DOĞRUYU BİLME VE YAŞLI HASTALAR
Nilüfer DEMİRSOY, Ömür ELÇİOĞLU
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı ESKİŞEHİR Giriş: Sağlık ekibinin tanı, tedavi ve prognoza ilişkin doğruyu söylemesi, hastanın, özellikle yaşlı hastanın tanı, tedavi ve prognoza ilişkin doğruyu bilmesi çoğu defa etik açıdan da karmaşık bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Altmış beş yaş üzeri hastaların “doğruyu bilme” konusuna yaklaşımlarını detaylandırmak, sorunları açıklığa kavuşturmak ve çözüm önerileri oluşturmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hastaya doğruyu söyleme, hastanın da doğruyu bilme konusundaki düşüncelerini soran likert tipi soru kâğıtlarının yanında demografik özellikleri de sorgulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, t testi, ki kare testi, aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzdelerden yararlanılmıştır. Bu amaçla da SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular: Hastaların %55.6'sı tanılarını doğru olarak bildiklerini, %44.4'ü ise bilmediklerini ifade etmişlerdir. Hastaların %48.9'u onları üzecek bir durum söz konusu ise bilgilendirilmek istemediklerini ifade etmişlerdir.

Sonuç: Yaşlılar kendilerine dayatılan durumlarda kendilerini işe yaramaz, kimsesiz ve terk edilmiş hissine kapılarak psikolojik çöküntü içine girebilmektedir. Bu nedenle hastalık durumları ile ilgili olarak doğru ancak anlaşılır bir bilgilendirme süreci yaşamalıdırlar. Keywords : Yaşlı; Doğruyu Bilme; Bilgilendirme