Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 4
BİPOLAR HEMİARTROPLASTİ UYGULANAN İNTRAKAPSÜLER VE EKSTRAKAPSÜLER KALÇA KIRIKLARININ KLİNİK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Murat ERGÜN1, Tolga TOLUNAY2, Celal BOZKURT1, Kasım KILIÇARSLAN3, Arslan Kağan ARSLAN2
1 Ankara Gölbaflı Hasvak State Hospital, Orthopedics and Traumatology Clinic, ANKARA
2 Ankara Yenimahalle Training and Research Hospital, Orthopedics and Traumatology Clinic, ANKARA
3 Atatürk Training and Research Hospital, Orthopedics and Traumatology Clinic, ANKARA
Giriş: Bu çalışmada kalça kırığı sonrası çimentolu bipolar hemiartroplasti uygulanan 65 yaş ve üstü olan hastaları intrakapsüler ve ekstrakapsüler kalça kırıkları olarak iki ayrı grupta ele alındı. Retrospektif olarak erken dönem fonksiyonel ve radyolojik sonuçlar, perioperatif komplikasyonlar operasyon süreleri, preoperatif ve postoperatif yatış süreleri karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem: 2008 Ocak-2011 Ekim tarihleri arasında, 65 yaş ve üzeri intrakapsüler (Grup 1) ve ekstrakapsüler (Grup 2) kalça kırığı ile Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran ve çimentolu bipolar parsiyel kalça protezi ile tedavi edilen en az 6 ay takipli toplam 127 ardışık hasta değerlendirmeye alındı. Fonksiyonel sonuçlar ise Modifiye Harris Kalça skoru ve Barthel günlük yaşam indeksi ile değerlendirildi. Hemiartroplasti uygulama tekniğinin başarısı ise Kwok kriterleri ile değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama Harris kalça skoru, postoperatif Barthel günlük yaşam aktivite indeksi operasyon süreleri, kan transfüzyon ihtiyaçları, Kwok kriterine göre sonuçlarda iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Preoperatif ve postoperatif yatış süreleri ve komplikasyonlar açısından her iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamadı.

Sonuç: Çalışmada elde ettiğimiz bulgular ışığında bipolar hemiartroplasti; intrakapsüler kalça kırıklarında ekstrakapsüler kalça kırıklarına göre daha iyi fonksiyonel sonuçlara sahiptir. Keywords : Kalça Kırığı; Femur boynu; İntertrokanterik; Hemiartroplasti