Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 2
HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARIN AĞIZ SAĞLIĞI DURUMU: TÜRKİYE'NİN BATISINDAN KESİTSEL ANALİTİK BİR ÇALIŞMA
Gökhan ÖZKAN1, Ali ARIKAN2, Filiz ABACIGİL2, Serhat PİRİNÇÇİ2, Pınar OKYAY2
1Adnan Menderes University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, AYDIN
2Adnan Menderes University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, AYDIN
Giriş: Bu çalışmanın amacı, Aydın Sosyal Hizmetler Huzurevi'nde kalan yaşlıların ağız sağlığı durumunu araştırmak ve ilgili risk faktörlerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Değerlendirme, yapılandırılmış bir anket aracılığı ile birinci sınıf diş hekimliği öğrencileri tarafından, klinik inceleme ise bir muayene odasında, tecrübeli bir hekim tarafından uygulandı. Mann-Whitney U and Kruskal Wallis testleri de, bağımsız gruplarda parametrik olmayan devamlı değişkenleri karşılaştırmak için kullanıldı.

Bulgular: Toplamda 114 (%78.6) yaşlı çalışmaya dahil edildi. Bunlardan %4.4'ü (5) diş hekimine düzenli olarak giderken, %6.1'i (7) henüz bir diş hekimine gitmemişti ve %68.4'ü (78) ise sadece şikayet olduğunda diş hekimine gitmekteydi. Cinsiyet grupları arasında dental durum açısından, hem cinsiyet hem de yaş grupları arasında da CPI skorları açısından anlamlı bir fark bulunamadı. Çürük kron (p<0.002), çürük kök (p<0.011) ve dolgulu diş (p<0.006) skorları 74 yaş ve altı grubunda, 75-85yaş grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Bunun aksine, eksik diş (p<0.001) ve DMFT skorları (p<0.001) ise 75-84 yaş grubunda, 74 yaş ve altı grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Sunulan çalışma bulgularına göre, dental ve periodontal durum yaşla paralel olarak artış göstermedi.

Sonuç: Sunulan çalışmanın sonuçları yaşlılarda dental sağlığın korunması ve tanıtılması programları açısından oldukça önemlidir. Ağız sağlığı merkezleri huzurevlerinde daha iyi organize olmalıdır. Bu kurumlarda bir diş hekiminin varlığı ya da düzenli diş hekimine gidilmesi, yaşlıların ağız sağlığının gelişimine katkıda bulunacaktır. Keywords : Ağız Sağlığı; Yaşlı; Huzurevi